Via twitter: Vraag over duurzaam ondernemen van @oldekamp

Naar aanleiding van mijn eerdere bericht over de informatie avond over duurzaam ondernemen in Schiedam kreeg ik een vraag om meer informatie. Dat kan ik zelf niet geven, aangezien ik niet meer weet dan op de website van Schiedam staat.

Ontwikkelingen op gebied van duurzaam ondernemen

Op visie gebied zijn er verschillende ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Ten eerste zijn er verschillende keteninitiatieven van grote leveranciers, bv. IBM, Wal-Mart, Unilever, Ahold en KPMG. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van eco-design, Cradle to Cradle, The Natural Step, biomimicry (zie ook de TED talk van Janine Benyus, waar ik vorig jaar over schreef) en biobased economy/groene grondstoffen.

Beschikbare instrumenten

Wat ik wel heb doorgegeven zijn de instrumenten die als eerste bij me op kwamen die op landelijk niveau beschikbaar zijn om duurzaam ondernemen te bevorden.

Op de eerste plaats de Doe MEE / duurzaamheidsscan van Syntens. Op de tweede plaats het innovatiekrediet voor technologie ontwikkeling (ook duurzame technologie), met daarin vanuit het aanvullend beleidsakkoord een speciaal luik voor duurzame technologie ontwikkeling voor niet-MKB’ers.

Natuurlijk ben ik daarbij een aantal zaken vergeten, en daarom zonder te beweren volledig te zijn hierbij een aantal aanvullingen:

  • Programma Milieu & Technologie.
  • Groen beleggen en financieren, door fiscale vrijstellingen voor consumenten kunnen banken met rentekorting t.o.v. normale leningen geld uitlenen aan ondernemers. Kredietaanvragen voor ondernemers loopt via de zogenaamde groenbanken en groenfondsen.
  • SBIR, al is dat meer een instrument voor overheden om bedrijven uit te dagen om oplossingen voor maatschappelijke problemen te ontwikkelen. Dat kan gaan om producten of diensten die de overheid vervolgens zelf kan afnemen, het kan ook gaan om producten of diensten die de overheid zelf niet inkoopt en die uiteindelijk afgenomen zullen moeten worden door marktpartijen.
  • Duurzaam inkopen. Ook meer voor overheden, maar wel interessant voor ondernemers en bedrijven die duurzamere producten en diensten leveren.

Voor een vollediger overzicht van nationale regelingen kun je terecht op Antwoord voor bedrijven of op Agentschap NL, daar staat per divisie een overzicht van regelingen. Zie bijvoorbeeld hier voor de regelingen van de divisie Milieu & Leefomgeving, en hier voor de regelingen van divisie Innovatie. Helaas staan daar de regionale en lokale regelingen niet tussen. Voor de noordelijke provincies is er ook de site 123 subsidie waar 68 regelingen in zitten.

Een inspirerende spreker en locatie kan natuurlijk ook geen kwaad šŸ˜‰ Heb je zelf aanvullingen of andere ideeĆ«n over wat er thuishoort op een avond over duurzaam ondernemen? Kom maar door in de reacties.

Vrouwen en het beleidsprogramma

Altijd leuk, het combineren van beleidsdoelstellingen (gezocht op vrouwen):

1. Een actieve internationale en Europese rol levert een schamele opbrengst:

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen leiden tot productievere samenlevingen.

2. Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie idem dito:

Het kabinet zet in op Braingain-programma’s voor het aantrekken van buitenlandse toponderzoekers en op Talentprogramma’s op maat (zoals Aspasia voor vrouwen en allochtonen).

Voor een duurzame leefomgeving heb je geen vrouwen nodig, maar vanaf 4. Sociale samenhang wordt het hard aanpoten voor vrouwen:

Met een netto-participatie in personen van 70% zitten we boven het EU-gemiddelde (…). Toch blijft de participatie van verschillende groepen achter. Het gaat dan vooral om etnische minderheden, ouderen (45-plus) en vrouwen (vooral het aantal gewerkte uren).

Kortom, wat gaat het kabinet doen:

Het verhogen van de participatie van vrouwen, zowel in personen als in het aantal gewerkte uren.Project Deltaplan Inburgering

Allochtone vrouwen willen na het volgen van een inburgeringscursus vaak meer, zoals het volgen van beroepsonderwijs en een betaalde baan. Hier ligt een belangrijke emancipatiekans. Ook voor de samenleving is het van belang die kansen te grijpen: deze vrouwen zijn hard nodig in bijvoorbeeld zorg, kinderopvang en onderwijs.

35 SubstantiĆ«le uitbreiding van het aantal vrijwilligers en van het aantal mantelzorgers in 2011 (…) Ook zal deelname van allochtonen en in het bijzonder allochtone vrouwen (…) worden gestimuleerd. Doel van dit project is de deelname van 50.000 extra vrouwen in het vrijwilligerswerk.

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen komt mooi terug in het Project Actieplan Krachtwijken. Die laatste term staat overigens niet in mijn Groene Boekje, de spellingcontrole suggereert krachttermen…

Maar da’s nog niet alles, want het aantal vrouwen op hoge functies loopt ook achter. Dus:

De emancipatie in Nederland is niet af. Nederland loopt internationaal gezien achter bij het aantal vrouwen in topposities en de arbeidsdeelname van vrouwen in voltijdse arbeidsjaren.

Conclusie: vrouwen zijn onze redding. Buitenlandse toponderzoeksters en talenten krijgen speciale programmas om onze R&D op te vijzelen en binnenlandse vrouwen moeten

  • Meer vrijwilligerswerk gaan doen.
  • Geld gaan verdienen met betaalde banen.
  • Doorstromen naar hogere posities.

Altijd al geweten dat vrouwen beter in multi-tasken waren. Mag ik dan met m’n biertje op een bankje aan de waterkant gaan zitten om zeilles te geven? De beste stuurlui staan tenslotte aan de wal.

Drie dingen verbazen me:

  • Er staat geen doelstelling voor groei van het aantal mannelijke vrijwilligers.
  • Vrouwen moeten meer vrijwilligerswerk gaan doen in de mantelzorg, terwijl het aantal vrouwen dat vrijwilligerswerk doet in de verzorging/verpleging al bijna drie keer zo hoog is als het aantal mannen (11% van de vrouwen tegen 4% van de mannen). Bron: CBS Statline.
  • In het journaal wordt de doelstelling van 50.000 extra vrouwen in het vrijwilligerswerk genoemd en er kraait nauwelijks een haan (of misschien beter gezegd hen) naar.