Blog Action Day 2010: Pharmafilter #bad2010

15 oktober is het tijd voor de jaarlijkse Blog Action Day. Het thema van dit jaar is, zoals ik al eerder schreef, water. In aanloop daarnaar toe wil ik een aantal Nederlandse bedrijven met innovatieve waterproducten in het zonnetje zetten. Water is tenslotte een van de belangrijke innovatie en . Vandaag Pharmafilter.

Pharmafilter is een Nederlands bedrijf dat een totaal oplossing biedt voor afval en afvalwater in de zorgsector. Volgens Pharmafilter heeft hun systeem de volgende voordelen (bron website van Pharmafilter):

  • meer efficiency en hygiene bij de verwerking van ziekenhuisafval;
  • op locatie reductie van het vaste afval en reiniging van het afvalwater;
  • verwijdering van medicijnen, röntgen en hormoonverstorende stoffen.

Het resultaat water dat rechtstreeks geloosd kan worden op het oppervlaktewater, of hergebruikt voor bv. toiletten, biogas voor opwekking van energie en het vaste afval kan gerecycled worden of worden gebruikt voor opwekking van energie (verbranden).

Met het zuiveren van medicijnresten uit het afvalwater van zorginstellingen biedt Pharmafilter een oplossing voor een milieuprobleem waar naar mijn weten nog weinig oplossingen voor bestaan. Een beetje zoeken op internet leert wel dat er meerdere waterschappen, universiteiten en bedrijven zoeken naar oplossingen.

Pharmafilter vormt een mooi voorbeeld van hoe de industrie met innovatieve oplossingen een bijdrage kan leveren aan  maatschappelijke problemen. Hieronder nog een filmpje over de werking van het systeeem van Pharmafilter.

Our Common Future 2.0: thema sociale media

Het is bijna 25 jaar geleden dat het beroemde rapport van de Brundtland-commissie Our Common Future uitkwam. Zoals ik al eerder schreef is dat aanleiding voor een aantal mensen in Nederland om via Our Common Future 2.0 te werken aan een vernieuwde visie op een duurzame toekomst. Daarbij zijn 19 deelthemas benoemd. Zelf zit ik in het deelthema sociale media (hyves, linkedin, twitter, je kent het wel).

Ik kon helaas niet bij de kick-off en de eerste meeting van het thema team zijn, maar dankzij mail, Hyves, LinkedIn en Google Docs weet ik ongeveer wat er speelt. Al snel werd duidelijk dar dit niet de meest ideale manieren van discussiëren en kennisdelen zijn. Een aantal deelnemers stelde voor om hiervoor een Yammer netwerk op te zetten. Dat heb ik dus ook gedaan.

Ondertussen is het deelthema sociale media ook al weer opgedeeld in een subthema voor people, planet en prosperity. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal weer bij elkaar gaat komen…

Mijn persoonlijke inzet

Zelf denk ik dat de volgende onderwerpen een plaats horen te krijgen in een toekomstvisie op sociale media en duurzaamheid:

  • people: nieuwe manieren om mensen te betrekken en te activeren om zaken te verbeteren. Een goed voorbeeld vind ik dit recente artikel op ReadWriteWeb over de mogelijke manieren om met locatiediensten (zoals Foursquare en Feest.je) democratie en vrijwilligerswerk te promoten. Maar je kan ook denken aan apps als Buiten Beter of verbeterdebuurt.nl.
  • planet: nieuwe manieren om milieu-informatie te verzamelen. Dat kan gaan om slimme sensoren (het internet der dingen), maar ook om mobiele applicaties zoals Visibility.
  • prosperity/profit: dat gaat bijvoorbeeld over nieuwe businessmodellen, over manieren om geld te verdienen, maar ook om waarde toe te voegen voor burgers. Denk aan het Nederlandse bedrijf Layar dat stevig aan de weg timmert met hun augmented reality browser.
  • Overstijgend gaat het onder andere om het beschikbaar maken van open data op een machineleesbare manier, zodat burgers (people), bedrijven en overheid daar nieuwe diensten mee kunnen ontwikkelen (prosperity).

Aanvullingen?

Ik ben benieuwd naar jullie aanvullingen op de verschillende subthemas, maar vooral naar de subthema overstijgende onderwerpen die volgens jullie in een toekomstvisie op sociale media en duurzaamheid thuishoren.

Zin in de toekomst: Dutch Rainmaker

Ik schreef anderhalf jaar geleden al een stukje over de Nederlandse windmolenbouwer Dutch Rainmaker. Een bedrijf dat een windmolen heeft ontwikkeld die naast energie ook zuiver drinkwater kan maken, uit lucht, of van vervuild of zilt water. Inmiddels timmert het bedrijf aardig aan de weg, zo blijkt uit een artikel in de Financiële Telegraaf (het artikel is voor zover ik kan vinden niet online beschikbaar):

Schoon water uit wind voor minder dan Euro 0,01 per liter. Het klinkt als een ‘groene’ en betaalbare oplossing voor een wereld waarin zoet water volgens experts een schaars goed zal worden en op veel plekken al is. Het Nederlandse bedrijf Dutch Rainmaker ontwikkelde daarom – samen met technologische partners en investeerder Icos Capital – de afgelopen jaren een ‘watermolen’, een windturbine die drinkwater produceert. De onderneming staat nu aan de vooravond van een grootschalige uitrol van deze vinding. Topman Gerard Schouten: “De vraag wordt: kunnen we de hooggespannen verwachtingen in de markt echt waarmaken?”

Dutch Rainmaker is in mijn ogen een mooi voorbeeld van een Nederlands bedrijf, dat haar eigen wereldwijde niche weet te vinden. Waarbij het slim aanhaakt op bestaande en verloren gegane sterktes van Nederland (respectievelijk waterzuivering en windenergie), terwijl het tegelijkertijd aansluite bij behoeften van en trend bij klanten.

Volgens het artikel in De Telegraaf sluit Dutch Rainmaker aan bij de behoefte van nutsbedrijven aan decentralisatie, zodat zodat de energie-, transport- en opslagkosten laag blijven. Daarnaast heeft Dutch Rainmaker volgens het artikel een gat in de markt gevonden bij de olie- en gasindustrie door via een windmolen zout of vervuild water (afkomstig uit het boorproces) om te zetten naar schoon water. En dat zónder het gebruik van chemicaliën.

Zin in de toekomst: Knook Energy Solutions International

De afgelopen maanden zijn erg druk geweest. Momenteel heb ik 2 weken vakantie, wat betekent dat ik in staat ben om wat achterstallig blog werk te doen. Vandaag het eerste deel: Knook Energy Solutions International b.v.

Eigenlijk had dit bericht op 9 september, de dag van de duurzaamheid, gepubliceerd moeten worden, want Knook was een van de twee bedrijven die ik die dag samen met mijn Directeur-Generaal bezocht heb. Dat het niet gelukt is om het op 9 september te publiceren lijkt me een understatement…

Wat doet Knook?

Knook is een leverancier van energiezuinige systemen voor de glastuinbouw, van hun site:

KNOOK Energy Solutions International b.v. heeft ruime ervaring in de glastuinbouwpraktijk en werkt continu aan innovatie. De deskundigen van KNOOK werken nauw samen met internationale bedrijven en kennisinstellingen. KNOOK ontwikkelt nieuwe technologieën op het gebied van energiezuinige systemen.

Visie
De tuinbouw staat voor grote uitdagingen. Het energieverbruik moet omlaag en de CO2 emissie moet drastisch verminderen. Hiervoor zijn nieuwe technieken en processen nodig. Door samenwerking met de praktijk en met externe deskundigen kunnen wij de maximale expertise inzetten voor onze huidige en toekomstige klanten.

Missie
Kijkend naar de toekomst zal KNOOK een leidende rol gaan vervullen in nieuwe innovatieve oplossingen op het gebied van energieopwekking, emissie reductie en biobrandstoffen in de glastuinbouw.

De produkten die Knook levert zijn:

De KNOOK SQ2 rookgasreiniger zuivert dankzij nieuwe technologie uitlaatgassen van WKK zeer efficiënt. De KNOOK SQ2 rookgasreiniger levert tot 99% schoon CO2. De installatie heeft een kleine inbouwmaat waardoor ruimtebesparing mogelijk is ? meer

De KNOOK ECOO box is gebaseerd op afvangtechnologie, die oorspronkelijk voor grote kolencentrales is ontwikkeld. De KNOOK ECOO Box maakt efficiënte CO2-dosering in de kas mogelijk en biedt zo een goed en veilig alternatief voor zuivere CO2 ? meer

Binnenkort levert KNOOK ook een methaankatalysator. Bovendien biedt Knook binnenkort high-tech oplossingen voor de tuinbouw

Inmiddels is Knook dde methaankatalysator aan het uittesten, resultaten? Vraag ’t Theodoor, want daar ben ik te a-technisch voor 😉 Afgaand op mijn gesprekken met de eigenaar en werknemers van Knook sleutelen ze dag en nacht door tot de resultaten van een nieuwe installatie gelijk zijn aan wat theoretisch en op laboratoriumschaal mogelijk is.

Waarom op bezoek bij Knook?

De reden dat we op bezoek gingen is dat Knook op milieugebied tot de koplopers in Nederland behoort. De dag van de duurzaamheid leek een mooi moment om te horen waar een koploper tegenaan loopt, wat we daar als beleidsmakers van kunnen leren en vooral ook om een koploper in het zonnetje te zetten door een bezoek. Of zoals de site van SenterNovem stelt:

Van koplopers moeten we het hebben als de Nederlandse overheid haar beleidsdoelen wil realiseren. ‘De markt moet het doen’, wordt vaak gezegd. Maar dan moeten de meest veelbelovende ondernemers niet door beleid gedwarsboomd, maar juist geholpen worden.

Kansen voor beleid
Koplopers kunnen de overheid helpen om beleidsdoelen sneller te realiseren, het beleid voor milieu en energie toekomstgerichter te maken en de uitvoerbaarheid ervan te waarborgen. Door met koplopers in gesprek te gaan signaleren we in een vroeg stadium waar kansen liggen en wat de knelpunten zijn voor innovatie. Daarom is het belangrijk dat vertegenwoordigers van de overheid luisteren naar koplopers en hun problemen serieus nemen.

Obstakels voor innovatie
Innoverende ondernemers moeten bijna per definitie tegen de stroom in roeien, omdat ze de eersten zijn. Ze of voldoen niet aan de bestaande subsidiecriteria, ondervinden problemen bij het vermarkten van hun producten, missen de nodige zakelijke vaardigheden, kunnen niet de juiste partners vinden, of hebben last van knellende regelgeving. De meeste koplopers hebben ruimte nodig om te experimenteren: een stuk land, een vergunning, een ontheffing of een eerste klant.

In het geval van Knook ging het ons erom dat Knook installaties met zeer lage stikstofoxide (NOx) en methaanemissies levert. Dat maakt Knook een interessant bedrijf, vooral als de techniek ook in de gebouwde omgeving toepasbaar is. Met dergelijke milieu-innovaties van koplopers kan het halen van de stedelijke luchtkwaliteitsdoelen na 2015 wellicht robuust gemaakt worden. Bovendien is de reductie van methaanemissies zeer interessant vanuit het oogpunt van klimaatverandering, aangezien methaan een veel sterker broeikasgas is dan koolstofdioxide (CO2).

De uitdagingen voor Knook bestonden in het begin uit het vinden van klanten, zijn installaties zijn nu eenmaal een stukje duurder dan een standaardinstallatie en niet iedere klant wil een installatie die nog niet volledig is uitontwikkeld. Met veel nachtwerk, doorzettingsvermogen en steun van klanten, kennisinstellingen (TNO) en leveranciers (waaronder Wärtsilä) heeft Knook gezorgd dat zijn installaties technisch goed functioneren.

Soms lukt het ook om een stukje (financiële) ondersteuning van de overheid te krijgen, maar laat ik het er op houden dat overheidsondersteuning voor MKB’ers z’n eigen uitdagingen oplevert en dat voor mij na 3 maanden het bestaansrecht van het Koplopersloket duidelijk is geworden. Meer ga ik er niet over zeggen, aangezien ik vorige week tijdens mijn beoordelingsgesprek al te horen kreeg dat ik met mijn kritische opmerkingen intern door het management als externe criticaster wordt beschouwd.

Waar levert Knook?

Tot mijn eigen verbazing levert Knook met name aan de glastuinbouw. De reden daarvoor is dat nieuwe kassen zo energiezuinig (en daarmee gesloten) zijn, dat de uitlaatgassen van de WKK onbruikbaar zijn als CO2 bemesting voor de gewassen. De NOx en methaan in de uitlaatgassen brengen namelijk schade aan de gewassen toe. Gebruik van de installatie van Knook lost dat probleem op, doordat de rookgasreiniger van Knook tot 99% zuivere CO2 levert, alle andere stoffen worden uit de uitlaatgassen gefilterd en omgezet in onschadelijke stoffen. Hoe het proces werkt? Dat is het geheim van Theodoor…

Om zeker van zijn zaak te zijn monitorde de installatie van KESI die ik heb zien draaien als ik het goed onthouden heb vol continue op de concentratie van 16 verschillende stoffen in de uitlaatgassen. Ruim voldoende om een analist dagelijks een mooi grafiekje te laten maken en om in te grijpen als de concentratie van bepaalde stoffen toch te hoog oploopt.

Waar is het nog meer bruikbaar?

Ik ben geen techneut en heb al helemaal geen verstand van verbrandingsinstallaties of WKK’s. Wat ik wel weet is dat er nog steeds veel plekken in Nederland zijn waar het halen van de luchtkwaliteitseisen een uitdaging is. Zeker in de drukbewoonde Randstad.

Het vermogen van de installaties die Knook levert maakt ze volgens mij prima bruikbaar in de gebouwde omgeving voor kantoren of ziekenhuizen. Wanneer de methaankathalysator ook gebruikt wordt scheelt dat ook fors op de CO2-equivalenten die de verwarmingsinstallatie veroorzaakt. De rookgasreiniger maakt de lucht voor tuinders zuiver genoeg om in te werken, dus dat maakt de warme lucht wellicht ook rechtstreeks bruikbaar als verwarming in de gebouwde omgeving.

Meer weten?

Dan kun je het beste contact opnemen met KESI, want zoals de site van het Koplopersloket stelt onder het kopje wat kunt u zelf doen:

Op verschillende manieren kunt u koplopers helpen hun voortrekkersol te vervullen. Vaak lijkt het eerst alsof er vooral geld nodig is. Maar met naamsbekendheid, een aanbeveling, het juiste contact of een eerste, avontuurlijke klant zijn koplopers soms meer geholpen dan met subsidie. Veel koplopers ‘denken met hun handen’ en spreken niet de taal van de overheid. U kunt als tolk of makelaar optreden, of u kunt naar aanleiding van signalen van koplopers bestaand beleid of een interpretatie van beleid intern ter discussie stellen.

Het is jammer dat er nog geen MyC4 achtig systeem voor Nederlandse mkb-bedrijven bestaat, anders had ik wel een bestemming geweten voor (een deel van) mijn spaargeld.

Zin in de toekomst: 15 miljoen Afrikanen wachten op werk. Taak over?

Ik heb net een geweldige video zitten kijken met Nathan Eagle van MIT. Hij heeft samen met studenten uit o.a. Kenya een systeem ontwikkeld waardoor simpele mobiele telefoons een bron van inkomsten worden voor Afrika.

Met het systeem txteagle is de telefoon in te zetten voor het uitvoeren van kleine taken. Degene die de taak uitvoert ontvangt daarvoor ze een kleine vergoeding. Denk bijvoorbeeld aan vertaalwerkzaamheden of het verbeteren van spraakherkenning. Bedenk dat bijna 75% van bv. de Kenyanen geletterd is, terwijl eenzelfde percentage werkloos is. Voeg daarbij dat alleen Kenya al ruim 100 talen heeft en hoeveel moeite het kost om je software te vertalen via een traditioneel werkmodel en zie de potentie als je je software in lokale talen beschikbaar wil maken…

Volgens Eagle is het systeem zo succesvol dat de taken opraken. Oftewel: wie heeft er nog taken over en durft ze te crowdsourcen i.p.v. outsourcen naar Afrika?

Nog niet overtuigd van de mogelijkheden? Kijk zelf naar de video:

Of lees meer bij ICT 4 Entrepeneurship of  Many Possibilities

Zin in de toekomst: Windmolens maken water

Het Friese bedrijf Dutch Rainmaker heeft een windmolen ontwikkeld die water onttrekt aan de lucht.  Hoe het werkt kun je hier vinden. Ideaal voor droge gebieden met een gebrek aan drinkwater lijkt me.

Helaas is innovatie een eng woord in de non-profit sector, dus het bedrijf krijgt totnutoe alleen opdrachten en verzoeken uit de profit sector. Terwijl het toch ook goed zou moeten werken in gebieden waar nu grondwater opgepompt wordt voor drinkwater voorziening.

Ik denk aan Afrika, Afghanistan etc. Lijkt me een product met exportpotentieel. In ieder geval een leuk bedacht product.

Dit artikel probeer ik ook te plaatsten op VoorDeWereldVanMorgen

Zin in de toekomst: Lemnis Lighting

Iets anders kan je toch niet concluderen als een Nederlands bedrijf tot ‘Technology Pioneer 2009‘ door het World Economic Forum wordt uitgeroepen…

Uit het persbericht (pdf alert):

Lemnis Lighting is bekroond voor haar prestaties op het terrein van energiezuinige LED verlichting en voor haar duurzame bedrijfsmodel om mondiale problemen die met huidige beschikbare alternatieven niet kunnen worden opgelost, aan te pakken. Het tegengaan van energieverspilling en klimaatverandering is bij Lemnis Lighting het uitgangspunt.

(…)

Lemnis Lighting

Lemnis Lighting, een dochteronderneming van Tendris Holding, is in 2005 opgericht om te voorzien in de behoefte aan energiezuinige verlichting gebaseerd op LED. Lemnis heeft de succesvolle Pharox LED lamp geïntroduceerd  – een LED lamp met een levensduur van meer dan 20.000 uur in een 4W en 6W versie (beide dimbaar) ter vervanging van de 40W tot 60W gloeilamp.  De 6W Pharox wordt in de tweede helft van 2009 groot op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Deze Lemnis initiatieven worden al sinds 2006 ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Lemnis heeft ook nieuwe LED technologie geïntroduceerd ten behoeve van energiezuinige straatverlichting. De Lemnis straatverlichting is inmiddels op 70 plaatsen in Nederland geïnstalleerd en tevens in London, Los Angeles en Mumbai. Tot slot heeft Lemnis LED verlichting voor de kastuinbouw ontwikkeld, die geïnstalleerd is in de grootste LED kas en tevens in gelaagde teelt voor kastuinbouw.

Eerder dit jaar heeft Lemnis Lighting de “The Lighting Africa Development Marketplace Competition 2008” (pdf alert) gewonnen.