Rekenkamer: stimuleren elektrisch rijden 65% goedkoper dan verwacht

Gisteren kwam de Rekenkamer met een brief aan de Tweede Kamer over de kosten van het stimuleren van elektrisch rijden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. De Rekenkamer concludeert dat het reduceren van CO2 via het stimuleren van elektrisch rijden een dure manier is om de CO2 uitstoot te verlagen. De Rekenkamer kwam in de verantwoordingsonderzoeken over 2013 en 2014 ook al tot deze conclusie. Het Interdepartementale Beleidsonderzoek CO2 (IBO CO2) uit 2016 noemde het stimuleren van elektrisch rijden de duurste maatregel per ton CO2 reductie bezien vanuit de overheidsfinanciën. De Rekenkamer trekt in zijn brief de berekeningen van de staatssecretaris , die uitkomt op € 1.700 per vermeden ton CO2, in twijfel. Met de rekenmethode van de Algemene Rekenkamer kunnen die kosten oplopen tot bijna € 2.000 euro per bespaarde ton CO2. Dat is echter nog steeds een 65% lager dan de € 5.700 per bespaarde ton CO2 uit IBO CO2 van 2016. De echte vraag zou moeten zijn: waarom wijkt de prognose van IBO CO2, PBL en ECN zoveel af van de werkelijke overheidskosten per ton CO2 reductie?

Kosten elektrisch rijden: IBO CO2 en Rekenkamer

In het IBO CO2 van 2016 (pdf) staan tabellen met de kosten en effecten van verschillende maatregelen om CO2 te reduceren. In tabel 5.2 staat voor het stimuleren van elektrisch rijden een prijs van € 5.700 per ton vermeden CO2 voor de overheid. Ook de Rekenkamer constateerde al in 2013 en 2014 dat elektrisch rijden een dure manier is om de CO2 uitstoot te reduceren. Elektrisch rijden is dan ook een maatregel die thuishoort in de categorie meters voorbereiden in plaats van meters maken. Bij meters voorbereiden gaat het om doorbraaktechnologieën die nodig zijn om in 2050 de CO2 reductie te halen. De nationale kosten lagen volgens IBO CO2 met ruim € 900 per bespaarde ton CO2 een stuk lager en dalen richting 2030 scherp naar € 90 per ton CO2. De nieuwste prognoses van het PBL zijn dat de nationale kosten in 2030 nog lager zullen zijn en rond de € 0 per ton CO2 reductie uit komen. Journalisten en politici draaien het frame ondertussen de andere kant op en doen het voorkomen alsof de hoge overheidskosten voor het stimuleren van elektrisch rijden een verrassing zijn, terwijl ze dus feitelijk nu al 65% lager liggen dan de verwachte overheidskosten per ton CO2 reductie in 2020.

Ook de reactie van Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, speelt in op de hoogte van de subsidie.

Gelet op de verantwoordingsrapporten van de Rekenkamer uit 2013 en 2014 en het rapport van IBO CO2 uit 2016, dat in de Tweede Kamer volop gebruikt werd in de discussies over klimaatbeleid, kan het echter geen verrassing zijn dat het stimuleren van elektrisch rijden geen kosteneffectieve manier is om de CO2 uitstoot te verminderen. De verantwoordingsrapporten van de Rekenkamer uit 2013 en 2014 zijn voor de VVD ook geen reden geweest om na 2013 tegen de stimulans van elektrische auto’s te stemmen in de Tweede Kamer of om deze af te bouwen. Het is voor de VVD ook geen reden om zich zorgen te maken over de kosten van die andere vorm van nulemissie personenauto’s: waterstof. Sterker nog die kan Kamerlid Remco Dijkstra niet snel genoeg gaan:

Ook al zijn er miljoenensubsidies van de EU en Nederlandse staat nodig om een winstgevend bedrijf als Shell te porren om 4 waterstoftankstations aan te leggen. Shell ontvangt 1 miljoen Euro per waterstofstation van de Nederlandse staat en 7,2 miljoen van de EU voor de realisatie van 8 waterstoftankstations in de Benelux, waarvan 4 in Nederland. Uitgaande van de doelstelling om in 2025 15.000 waterstofauto’s te hebben rijden is dat een subsidie van 533 Euro per voertuig.

Daar komt dan nog de subsidie voor het voertuig bovenop en die gaan minstens gelijk zijn aan de kosten van elektrische auto’s. Ook bij waterstofauto’s zijn de voordelen vooral voor de zakelijke rijders, waarbij er voor waterstof een speciale Louwman-bonus geldt. Vanaf 2019 is er, voor de categorie van 4% bijtelling, een maximum van 50.000 euro fiscale waarde. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden. Een voordeel ten opzichte van batterij-elektrische auto’s met een fiscale waarde boven de 50.000 euro, dat vooral ten goede komt aan rijders van Toyota (80.000 Euro) en in minder mate Hyundai (vanaf 70.000 Euro). De overheidskosten per bespaarde ton CO2 gaan waarschijnlijk minstens zo hoog zijn als voor elektrische auto’s, waarschijnlijk zelfs hoger vanwege conversieverliezen bij de productie van waterstof en bij de conversie van waterstof naar elektriciteit om de elektromotor van de waterstofauto aan te drijven.

Klimaatbeleid tegen minder overheidskosten

Wie wil weten hoe klimaatbeleid dat een minder groot beslag legt op overheidsmiddelen er uit ziet kan ook bij het IBO CO2 rapport terecht, want de overheidsmiddelen zijn veel effectiever in te zetten voor klimaatbeleid. Alleen liggen die electoraal wat gevoelig bij de VVD en het CDA, die het klimaatbeleid sinds 2013 vorm heeft gegeven onder premier Rutte. Kijk maar even mee naar de rangschikking van klimaatmaatregelen op basis van oplopend overheidskosten, zoals het IBO CO2 die in 2016 publiceerde. Waarbij ik de tabellen van maatregelen voor sectoren die onder het Europees emissiehandelsysteem voor CO2 (ETS) en de sectoren die daar niet onder vallen heb samengevoegd. Het gaat om de overheidskosten en emissiereductie in 2020. Maatregelen waarvoor geen overheidskosten voor 2020 vermeld zijn heb ik weggelaten.

ETS of non-ETSMaatregelOverheidskosten (in EUR/tonDirecte emissiereductie (excl. Evt. waterbed)
ETS6. CO2 bodemprijs (brits model) industrie-233710
Non-ETS12. Kilometerheffing vrachtverkeer-13650,4
Non-ETS14. Kilometerheffing personenvervoer (7 Eurocent/km vlak)-8211,7
ETS2. Aanpassen 3e en 4e schijf EB op aardgas-6600,2
ETS10. Sluiting alle kolencentrales voor 2020-678,1
ETS7. Sluiting oude kolencentrales van voor 1990-610,7
ETS4. CO2 bodemprijs (brits model) elektriciteitsopwekking-441,6
ETS8. Verdubbelen kolenbelasting elektriciteitsopwekking0 -0,7
Non-ETS6. Reductie methaanslip uit (wkk-)gasmotoren00,9
Non-ETS7. Afspraken gemiddeld label B huurwoningen00,4
Non-ETS9. Verhogen aandeel biobrandstoffen transport00,6
ETS5. Opkoop ETS-rechten111
ETS11. Budgetneutrale prijsprikkel energie-intensieve160,6
ETS13. CCS demonstratieproject ROAD461,2
ETS14. SDE+ regeling wind op land813,7
Non-ETS10 Label C koopwoningen binnen 2 jaar na verhuizing860,5
Non-ETS13. Aanpassen 1e schijf EB aardgas (+) en elektriciteit (–)890
ETS12. SDE+ regeling biomassameestook kolencentrales934,3
Non-ETS11. Minimaal label B huurwoningen1390,9
Non-ETS8. Verplichting monomestvergisting van mest1511,3
ETS1. Verscherpte handhaving Wet Milieubeheer1541
Non-ETS1. Verscherpte handhaving Wet Milieubeheer1541
ETS16. SDE+ regeling grootschalig zon-pv1550,9
ETS15.SDE+ regeling wind o pzee1663,6
Non-ETS1. Verplichte toepassing zuiniger banden2191,2
Non-ETS3. EU-norm CO2 uitstoot personenauto’s naar 95g/km2510,7
Non-ETS5. Terugdraaaien verhoging maximum snelheid2580,1
Non-ETS15. STEP-regeling (huursector)9300,1
Non-ETS16. Fiscaal stimuleren nulemissieauto’s57000

De top 10 goedkoopste klimaatmaatregelen, bezien vanuit overheidsfinanciën leest als de lijst met taboeonderwerpen voor de opeenvolgende Kabinetten onder leiding van de VVD van de afgelopen jaren. Van Remco Dijkstra en Pieter Omtzigt, die zich zorgen maken over de hoge kosten van het stimuleren van elektrische auto’s hoor ik graag welke andere maatregelen ze dan wel hadden willen nemen. Bij Bart Snels heb ik daar wel een beeld van, want GroenLinks stond in 2016 vooral andere maatregelen voor om de CO2 uitstoot te verminderen. Maatregelen die een stuk dichter bij het lijstje met voor de overheid goedkope maatregelen komen, zie de Klimaatbegroting 2017-2020 uit 2016 (pdf). Al moet daarbij gezegd dat ook GroenLinks voorstander was van het stimuleren van elektrisch rijden, omdat het een belangrijke techniek is om de autoindustrie op de middellange termijn minder CO2 uit te laten stoten. En omdat elektrisch rijden strategisch een belangrijke techniek is om een wig te drijven tussen de oliebedrijven en de autofabrikanten.

Helemaal, helemaal onderaan staat het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. Waarbij de CO2 reductie na verloop van het leasecontract ook nog wegvalt, omdat de auto dan naar het buitenland verplaatst wordt. Bij de industrie schreeuwen we dan moord en brand vanwege het waterbedeffect. Bij elektrische auto’s lijkt het kabinet het het niet zo erg te vinden, want hetzelfde probleem speelt al jaren en er is nog steeds geen fatsoenlijke stimulans om schone tweedehands auto’s in Nederland te houden. Wat ons extra CO2 uitstoot en extra stikstof uitstoot oplevert, want op de tweedehands markt wint de diesel nog steeds aan populariteit. Wat ons zowel voor CO2 als stikstof problemen oplevert met de internationaal afgesproken doelstellingen, de een vanuit het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda (al zal het effect van het in Nederland houden van elektrische auto’s op de CO2 emissie in 2020 gering zijn), het ander vanuit het vonnis van de Raad van State dat de programmatische aanpak stikstof afkeurde.

Slot

De ophef gisteren over de brief van de Rekenkamer roept de vraag op of er nog journalisten zijn die hun huiswerk een beetje doen. Ieder zichzelf respecterende journalist had de Kabinetten en Tweede Kamerleden de afgelopen jaren kunnen bevragen waarom elektrische auto’s gestimuleerd worden terwijl Rekenkamer en het interdepartementale beleidsonderzoek CO2 beide aangeven dat het een erg dure optie is.

Wat mij veel meer opvalt is dat de leercurve van nulemissievoertuigen, en dan meer specifiek elektrische auto’s, in de praktijk zoveel afwijkt dan waar de modellen van PBL en ECN mee rekenen. Daardoor worden de kosten van klimaatbeleid veel te hoog weergegeven. Iets waar ik in 2016 ook al tegenaan liep bij de doorrekening van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. De kostprijs voor wind op zee in 2030 lag toen rond dan de tenderprijzen voor wind op zee. Inmiddels is duidelijk dat de kostendaling inderdaad sneller gaat dan verwacht en dat de kosten van het Energieakkoord vele miljarden lager uitvallen. De werkelijke discussie zou moeten zijn hoe het kan dat de overheidsuitgaven voor elektrisch rijden, windenergie en zonne-energie in een kort tijdsbestek zo fors kunnen afwijken van de modellen van PBL en ECN. Elektrisch rijden is een relatief nieuwe techniek, dat die leercurve nog gebreken toont kan ik me voorstellen. Voor windenergie en zonne-energie is er wereldwijd voldoende data beschikbaar om een grote verbeterslag te maken.

Dit bericht is geschreven voor en gepubliceerd op Sargasso.

ANWB Elektrisch in Schiedam

[View the story “ANWB Elektrisch in Schiedam” on Storify]

ANWB Elektrisch in Schiedam

Verslag van 5 dagen rondtouren in een elektrische Peugeot Ion in Schiedam

Storified by krispijnbeek · Fri, Oct 12 2012 13:58:19

Bij aftrap #ANWBelektrisch #010. Zoek de 10 verschillen (@ ANWB Wegenwachtstation) [pic]: http://4sq.com/OEET40krispijnbeek
Veel vragen over de levensduur vd accu #ANWBelektrisch #eRdam via twitter gesteld aan @GreenJumpNL http://pic.twitter.com/HcxXStjgkrispijnbeek
De auto voor 5 dagen #electriccardiet in aanloop naar 10 dagen #lowcardiet #dvdd12 #anwbelektrisch #strukton #eRdam http://pic.twitter.com/cOI2axRRkrispijnbeek
Je suis arrivez 🙂 Nu gebroederlijk samen met de poolauto van #strukton aan de laadpaal #ANWBelektrisch [pic]: http://4sq.com/VyUH8Bkrispijnbeek
Uitdaging 1: de elektrische snellader in schiedam. Personeel gaat bellen voor instructie, want pas niet herkent #an… http://4sq.com/RDCWTGkrispijnbeek
Nadeel van kapotte 63A snellader: na-eten. Voordeel: gratis koffie #ANWBelektrisch #eRdam http://pic.twitter.com/o9dhNQrqkrispijnbeek
ANWB elektrisch snellaadavontuur in Schiedamkrispyii
19.35u thuis… Da’s geen beste 1ste indruk van elektrisch rijden in Peugeot Ion en snelladen bij thuisfront #ANWBelektrisch #eRdamkrispijnbeek
.@krispijnbeek #ANWBelektrisch Jouw testauto? Zie hier z’n "broertje" http://pic.twitter.com/pZruPX3GFrancis van Staa
ANWB Elektrisch dag 1: snellaadavontuur in Schiedam http://goo.gl/fb/6Fzhnkrispijnbeek
@Francis_NL dat lijkt de proefauto van @GreenJumpNL wel 😉 #ANWBelektrisch #eRdamkrispijnbeek
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peugeanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/Q1Ilm5 #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/Q1Ilm5 #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
RT @ANWBproefritEV: ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/Q1Ilm5 #ANWBelektrischkrispijnbeek
De start van ANWB Elektrisch in Schiedam http://sfy.co/fA7z #storify #anwbelektrisch #erdamkrispijnbeek
Succes, en leuk om je dochter in het filmpje te zien! (HJ) “@Krispijnbeek #Schiedam in een Peugeot http://bit.ly/Q1Ilm5 #ANWBelektrisch”Strukton
@strukton thanks 🙂 Als je die wil zien dan is deze ook fraai: kleine meid wil snelladen http://youtu.be/wVNqbFEpDjk #ANWBelektrischkrispijnbeek
RT @Strukton: Succes, en leuk om je dochter in het filmpje te zien! (HJ) “@Krispijnbeek #Schiedam in een Peugeot http://bit.ly/Q1Ilm5 #ANWBelektrisch”Ralf Buzink
En bij de tweede poging werkt de snellader van Total wel. Met dank aan het personeel die door zocht tot ze ‘m wel aan de praat hadden.
ANWB proefrit: Armand #Schiedam in een Peugeot iONanwbproefritev
En hier de belevenissen van @krispijnbeek met #anwbelektrisch #erdam http://bit.ly/VIyS6uManon Gagic
ANWB proefrit: Armand #Schiedam in een Peugeot iONanwbproefritev
De 1ste proefrijder met app @ANWBproefritEV: ANWB proefrit: Armand #Schiedam in een Peugeot iON http://bit.ly/Q04CzL #ANWBelektrischkrispijnbeek
Een stukkie snelweg RT @ANWBproefritEV: ANWB proefrit: Armand #Schiedam in een Peugeot iON http://bit.ly/SJu0c1 #ANWBelektrischkrispijnbeek
ANWB proefrit: Sanna #Rotterdam in een Peugeot iONanwbproefritev
Zuslief even laten proeven aan #ANWBelektrisch #eRdam 🙂 Filmpjes zo onlinekrispijnbeek
Zuslief in een #elektrischeauto #anwbelektrisch http://bit.ly/OJNVN4 #eRdamkrispijnbeek
ANWB proefrit: Sanna #Rotterdam in een Peugeot iONanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijnbeek #Schiedam in een Panwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijnbeek #Schiedam in een P http://bit.ly/SErjgi #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
"WAT EEN LAWAAI! Van het knipperlicht." “@ANWBproefritEV: ANWB proefrit: @Krispijnbeek #Schiedam http://bit.ly/SErjgi #ANWBelektrisch” #EVAnne-Marie Pronk
@Klimaatzuster 🙂 dat vind ik ook volume knipperlicht Peugeot Ion is irritant hoog @ANWBproefritEV #anwbelektrischkrispijnbeek
Buurman in een #elektrischeauto RT @ANWBproefritEV: ANWB proefrit: Bram #Schiedam in een Peugeot iON http://bit.ly/SUWujJ #ANWBelektrischkrispijnbeek
Snelladen ter voorbereiding van 64,7km woon-werk #ANWBelektrisch #eRdam (@ Total) [pic]: http://4sq.com/UvSxJ6krispijnbeek
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peugeanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/UvXykL #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
@krispijnbeek aha aha you love Total now 🙂 #ANWBelektrisch #eRdamManon Gagic
@GreenJumpNL zeker, als je bedenkt dat thuisopladen best onhandig gaat bij ons: http://www.youtube.com/watch?v=L63OVZTJ8Ks #eRdam #ANWBelektrischkrispijnbeek
@GreenJumpNL en hoe gaat het jou af in je Peugeot Ion? #eRdam #ANWBelektrischkrispijnbeek
@krispijnbeek thuisopladen gaat hier perfect dus dat is fijn! Voor huis,tuin, keuken ideaal, voor ver nog lastig #eRdam #ANWBelektrischManon Gagic
Bijna half zeven, tijd om te vertrekken richting werk #ANWBelektrisch #eRdamkrispijnbeek
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispojn #Schiedam in een Peugeanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispojn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/Q6CPh8 #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peugeanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peuge http://bit.ly/SN8bIH #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
en ook de @ANWBproefritEV loopt nog gewoon door! RT @Krispijnbeek Krispijn #Schiedam in een Peugeot iOn http://bit.ly/SN8bIH #ANWBelektrischANWB Vrijwilligers
#ANWBelektrisch 🙂 @Strukton: Gespot aan de #laadpaal bij ons hoofdkantoor: de bolide van onze MVO-man @krispijnbeek http://pic.twitter.com/RGDU3AYBkrispijnbeek
Vanavond namens #Strukton met de Peugeot Ion naar het pre-event van #FLE2012 http://bit.ly/Tbon70 #ANWBelektrisch #eRdamkrispijnbeek
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Kristin #Utrecht in een Peugeotanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Kristin #Utrecht in een Peugeot http://bit.ly/Uztzsn #ANWBelektrischANWB Proefritten EV
Elektrische auto weer ongeruild voor lancia #anwbelektrisch (@ ANWB Wegenwachtstation) http://4sq.com/QPkNBdkrispijnbeek
Met de gewone auto op kantoor. Was wel weer ff wennen aan het lawaai #ANWBelektrisch (@ Strukton HQ) http://4sq.com/SL3lSwkrispijnbeek
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Kristin #Schiedam in een Peugeoanwbproefritev
ANWB proefrit: @Krispijnbeek Kristin #Schiedam in een Peugeo http://bit.ly/Oq8VHg #ANWBelektrischANWB Proefritten EV

ANWB Elektrisch dag 2: thuisladen, snelladen poging 2 en de iPhone app

Vandaag heb ik een dagje thuis gewerkt. Of eigenlijk: gisteravond heb ik net als woensdag een aantal uur thuis doorgewerkt om een wat klussen af te ronden en dit weekend staan er ook wat van die klusjes op het programma, dus de combi van werk en nog even wat tijd met de meiden was ook wat waard.

Regen

We begonnen de dag met een korte rit in de regen om mijn vriendin te brengen naar de dame aan wie ze Nederlandse les geeft. Door de regen besloegen de ruiten. Dus blower aan en kachel aan: -20 kilometer op het aantal te rijden kilometers. We begonnen met 90, we eindigde rond de 60 met nog geen 10 kilometer gereden. Dat wordt dus hopen op mooi weer maandag, want dan ga ik in het donker op werk aan (koplampen) en als het regent of koud is gaan de blower en kachel toch echt aan.

Thuisladen

Daarna hebben we een poging tot thuisladen gedaan. Kijk en oordeel zelf of dat een succes is zonder laadpaal…

Snelladen

Ik had niet heel veel zin om vandaag meteen weer 8 Euro te verspijkeren aan de snellader van Total, al weet ik na gisteren wel hoe het werkt. De iPhone moest nog opgehaald worden in Barendrecht en voor de Dag van de Duurzaamheid had ik nog fotolijstjes nodig. Een mooie reden om naar Ikea Barendrecht te rijden met de elektrische auto. Vandaar door naar GreenJump om de iPhone op te halen (met lege accu, story of this week 😉 en tenslotte op naar de snellader van de ANWB in Rhoon.

Daar dacht dochterlief dat ze best in staat was om te tanken. Wederom kijk en oordeel zelf:

Friet halen

Met een elektrische auto moet je vooralsnog geen haast hebben. Bij de ANWB stonden we bijna 20 minuten stil om de accu bij te laden. Daarna door naar huis en toen was het dusdanig laat dat we geen zin meer hadden om te koken. Dus tijd om frietjes te halen samen met dochterlief. Waarbij we meteen ook maar eens de officiële app hebben uitgeprobeerd. Het geluid is niet zo goed, vooral dochterlief heeft wat moeite om verstaanbaar te worden.

Weekend

Morgen gaan zich diverse buren melden voor een proefrit. Waarvan er een al aangaf te gaan voor het zo snel mogelijk leeg rijden van de accu’s. Als je hieronder het verschil in auto ziet dan snap je dat ’t wel ff wennen gaat worden voor de buren:

ANWB Elektrisch dag 1: snellaadavontuur in Schiedam

Sinds vanmorgen heb ik 5 dagen lang een elektrische auto in bruikleen van de ANWB. Een mooie actie, dat zonder meer. Soms echter wel wat spannend. Een enkele reis van huis naar werk is namelijk 65 kilometer en de maximale range van de Peugeot Ion 110 kilometer. Dan denk je: dat red ik bijna retour op 1 accu. Alleen hoe harder je rijdt, hoe sneller de accu leeg is. Verwarming aan? Rangeverkorter. Airco aan? Range verkorter. Radio aan? Range verkorter.

Dat neemt niet weg dat ik tevreden ben over de eerste dag. Op de heenweg heb ik vanaf Rhoon bijna 88 kilometer gereden naar Utrecht (met nog een proefrondje erbij). Met die 88 kilometer was de accu ook wel echt leeg. Range 0. Dus op het werk meteen aan de lader, gezellig naast de Nissan Leaf van Strukton.

Terugweg

Op de terugweg had ik voor 66 kilometer in de accu zitten en bij thuiskomst was er nog voor 2 kilometer. Net voor de thuishaven dacht ik echter: ff snelladen bij Total, want een parkeerplek voor de deur is spannend bij ons in de wijk. Dat snelladen zorgde echter voor behoorlijk vertraging, ik bleek namelijk de eerste klant voor het snellaadstation en de pas die ik van de ANWB had meegekregen werkt niet bij Total.

Vervolgens was telefonisch overleg nodig met de pompeigenaar om te achterhalen hoe de pas van Total werkt. Op zich simpel, geen duur abonnement. Gewoon Euro 4 per 10 minuten opladen betalen. Euro 12 armer en 30 minuten later was het resultaat echter nog steeds een lege accu.

Dus bellen naar de ANWB of het aan de auto kon liggen en vervolgens terug naar de pomp. Na een volgend overleg met de pompeigenaar bleek dat het probleem zat in de keuze voor 63 Ampere. De 63 Ampere oplader was namelijk niet aangesloten, al gaf hij wel aan bezig te zijn met laden. De 125 Ampere aansluiting wel, dus nog een klein half uur later was de auto bijna volledig opgeladen (91 kilometer range op de teller) en kon ik op naar huis om na te eten.

Meer informatie

Meer foto’s van vandaag kan je hier vinden. Meer filmpjes hier. Morgen ga ik de bijhorende iPhone ophalen (heb ik ook 4 dagen een hip apple tooltje om mee te prutsen), die lagen namelijk nog in Valkenburg.

Leesvoer in aanloop naar de Nacht & Dag van de Duurzaamheid

Donderdag en vrijdag organiseert Urgenda voor de derde keer de Nacht & de Dag van de duurzaamheid. Voor degene die nog wat tijd over hebben ter voorbereiding een aantal online leestips.

Om te beginnen De Duurzame 100 van Trouw met daarin veel inspirerende voorbeelden van mensen die het verschil maken, maar ook aandacht voor de hindernissen en de notie dat je voor milieu in Europa moet zijn.

Voor degene die geen moeite hebben met Engels is de column Here comes the sun van Paul Krugman in The New York Times interessant. Kern van zijn verhaal Climate Progress het verwoord Only Politics Can Delay “an Energy Transformation, Driven by the Rapidly Falling Cost of Solar Power”’. Een van de onderwerpen in de column van Paul Krugman is de hindermacht vanuit de sunset sectoren. Een onderwerp dat je ook kunt terugvinden in het essay Klompen in de machinerie van Jan Paul van Soest. Hamlett in duurzame innovaties van Hans Wiltink en Jan Paul van Soest gaat in op de oorzaken van het achterblijven van duurzame innovaties in Nederland. Een ander interessant stuk is Staat van de Energietransitie van Jan Rotmans.

Voor wie na al dit leesvoer weer wat positieve doe energie ten toon wil spreiden: Spring over en ga naar de Nacht van de Duurzaamheid! Of organiseer een activiteit tijdens de Dag van de Duurzaamheid.

Ik ga zelf de Nacht van de Duurzaamheid missen, omdat ik thuis op mijn dochter pas. Er zullen wel collega’s aanwezig zijn bij de Nacht van de Duurzaamheid. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid kun je me vinden bij de duurzame activiteiten bij het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Een aantal collega’s neemt deel aan het congres Nieuwe Energie in bestaande bouw in Zwolle.