Energieverbruik en productie juni 2020

Het eerste half jaar van 2020 is voorbij, tijd om de balans op te maken van ons energieverbruik en onze energieproductie in juni. Te beginnen met de oersaaie tabel waarin ik juni 2020 vergelijk met juni 2020.

Wat (in kWh) juni20192020verschil
Ruimteverwarming000%
Warm water22324912%
Apparaten21424213%
Totaal verbruik43749125%
Verbruik/graaddag0,000,00-19%
Gasverbruik2049147%
Elektriciteitsafname21424213%
Teruglevering204194-5%
Zonnepanelen285278-2%
Zonnedelen375035%
Winddelen445933%
Zonneboiler203201-1%
Totaal opwekking5695883%
Netto elektriciteitsverbruik-152-145-5%
% eigen verbruik28%30%

Energieverbruik

Ons energieverbruik lag in juni van dit jaar 25% hoger dan in 2019. Ondanks die stijging ligt ons bruto energieverbruik over het eerste halfjaar van 2020 bijna 30% lager dan over ons gemiddelde bruto energieverbruik in de periode 2011-2018, exclusief 2013.

Het verschil zit hem voor de helft in het energieverbruik van apparaten en voor de helft in het energieverbruik voor warm water. Waar het verschil in verbruik van apparaten precies door komt weet ik niet, naar mijn weten hebben we geen nieuwe apparaten in gebruik genomen sinds vorig jaar. Het verschil in warm waterverbruik lijkt volledig terug te voeren op een stijging van het gasverbruik, wat kan samenhangen met het minder zonnige weer in de tweede helft van juni. Uitgesplitst naar toepassing vertoont ons energieverbruik in juni echter weinig verrassingen.

Ook op jaarbasis ligt ons energieverbruik inmiddels redelijk constant rond de 8.500 kWh. Dat is een forse daling ten opzichte van eerdere jaren, zoals ook in onderstaande grafiek goed zichtbaar is. Dit jaar is het eerste jaar dat ons jaarverbruik van verwarming, elektrische apparaten en warm water samen onder de 10.000 kWh uitkomt.

Elektrische apparaten vormen met 35% inmiddels het grootste deel van ons energieverbruik. Verwarming is inmiddels teruggelopen naar minder dan 35% en warm water is opgelopen tot 30% van ons energieverbruik. Volgens Milieucentraal bestaat bij een gemiddeld gezin zo’n 90% van het energieverbruik uit aardgas voor verwarming en warm water. Bij ons is dat minder dan 60%. Waarbij ons energieverbruik voor verwarming en warm water met ongeveer 5.500 kWh (grofweg 550 m3 aardgas) ook zo’n 2/3 lager ligt dan het gemiddelde.

Energiebronnen

Als ik kijk naar de bronnen voor ons energieverbruik valt vooral de daling in gasverbruik op en de stijging in elektriciteitsverbruik. Ons elektriciteitsverbruik ligt met 5.800 kWh op jaarbasis fors hoger dan het gemiddeld elektriciteitsverbruik van Nederlandse gezinnen (2.450 kWh volgens Milieucentraal). Daar staat tegenover dat ons gasverbruik met 146 m3 veel lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De grafiek met ons energieverbruik opgedeeld naar bron oogt dan ook een stuk minder grijs dan het was.

Als ik de energiebronnen wat breder trek is te zien dat het aandeel gas sinds vorig jaar fors is teruggelopen. Lag het tot begin vorig jaar tussen de 60% en 75%, inmiddels levert aardgas minder dan 25% van onze energie. Het aandeel zonnewarmte en vooral het aandeel elektriciteit is fors opgelopen. Met nog zo’n 150 m3 aardgas per jaar voor warm water komt de laatste stap voor aardgasvrij binnen bereik.

In juni lag de mix van energiebronnen wat anders, dan over het hele jaar. Ons aardgasverbruik in juni is nauwelijks zichtbaar, het grootste deel van onze energie werd geleverd door de zon en door de wind. In totaal leverde dat 588 kWh op, terwijl ons verbruik (inclusief aardgas) slechts 491 kWh bedroeg. Al met la leverden we dus elektriciteit terug aan het net.

Schatting elektriciteitsverbruik Greenchoice

Het blijft altijd leuk om de schatting van het netto elektriciteitsverbruik van Greenchoice te leggen naast hetgeen we volgens hun eigen metingen de afgelopen 12 maanden hebben verbruikt. In de wintermaanden levert dat een forse overschatting van ons netto elektriciteitsverbruik op, in de zomer een forse onderschatting. Inmiddels verwacht Greenchoice dat we op jaarbasis iets minder dan 2.000 kWh gaan verbruiken, terwijl we volgens hun eigen meting de afgelopen 12 maanden bijna 4.000 kWh hebben verbruikt. In de wintermaanden was de verwachting nog dat ons elektriciteitsverbruik rond de 10.000 kWh uit zou komen. Ik begrijp van Greenchoice dat ze werken aan een beter algoritme, vooralsnog levert het omzetten van het algoritme naar het doorlopend gemiddelde van de afgelopen 12 maanden waarschijnlijk betere resultaten op.

Bij gas zitten er net zulke rare inschattingen in. De verwachting van ons gasverbruik is van april tot juni gestegen van 110 m3 aardgas naar bijna 300 m3 aardgas, terwijl het gasverbruik van de afgelopen 12 maanden in dezelfde periode stabiel is gebleven rond de 145 m3 aardgas.

Energieverbruik en opwekking juni 2013

Begin juni was het zover: onze zonnepanelen werden geïnstalleerd. Meteen de eerste middag begonnen we met terugleveren. Door de combinatie zonnepanelen en winddelen hebben we deze maand meer elektriciteit opgewekt dan we hebben verbruikt. Wanneer ik ons gas- en elektriciteitsverbruik omreken in megajoules hebben we zelfs bijna evenveel energie opgewekt als verbruikt (slechts 28 MJ, gelijk aan 8 kWh of 1 m3 aardgas). Een mooie maand dus, waarin we het opstoken van de eindige grondstof gas bijna volledig hebben weten te compenseren met het opwekken van duurzame energie in eigen bezit en van eigen bodem. Kortom: wat het energieakkoord van de SER ook gaat brengen, politieke partijen die de energietransitie vanuit burgers niet volledig omarmen hoeven niet meer op mijn stem te rekenen.

Elektriciteits- en warmte opwekking juni

Het grootste deel van onze behoefte aan warm tapwater hebben we deze maand via onze zonneboiler opgewekt, hoewel de cv wel een aantal keer heeft moeten bijspringen. Hoeveel Mega Joules de zonneboiler precies heeft opgewekt weet ik niet, maar ik weet inmiddels wel dat we ongeveer 1 m3 aardgas per dag verbruiken voor warm tapwater als het boilervat onder de 40 graden zakt. In de winter is dat mogelijk nog een stukje hoger, want dan wordt het water meestal minder voorverwarmd door de zonneboiler en halen we 40 graden enkel op zonnige dagen.

Windcentralegrotegeert
Onze winddelen hebben in juni 93 kWh opgewekt en onze zonnepanelen hebben het meteen behoorlijk goed gedaan met 203 kWh. In totaal hebben we zodoende 296 kWh opgewekt, ruimschoots genoeg voor ons verbruik van 235 kWh. Het restant hebben we teruggeleverd aan het net, waar het meehelpt om lagere stroom prijzen voor de grootverbruikers te bewerkstelligen.Want zonnepanelen leveren nu eenmaal vooral overdag stroom, tijdens de traditionele piekmomenten in de elektriciteitsvraag:

Eerste_dag_zonnepanelen

De maandoverzichten van Qurrent van mei en juni laten mooi het effect zien van de zonnepanelen:
Stroommei2013elektrajuni

Gas-, elektriciteit en waterverbruik juni

Het aardgasverbruik lag laag met 7 m3.  De kachel eindelijk kon eindelijk uit blijven, maar door de krachtigere zon in juni produceerde vooral de zonneboiler eindelijk behoorlijk wat warm water.

2013_juni_gasverbruik_maand

Ons elektriciteitsverbruik lag met 235 kWh weer een stukje lager dan in mei, maar nog steeds hoger dan de 197 kWh in juni 2012. Ondanks de stijging van ons elektriciteitsverbruik hebben we deze maand meer dan 100% van ons elektriciteitsverbruik opgewekt:

2013 elektra juni

Ons waterverbruik lag in juni op 8 m3, lager dan in mei, maar hoger dan vorig jaar juni.

12 maands Gas-, elektriciteit en waterverbruik

Ons jaarlijks gasverbruik zit nu op 1.120 m3. Ons waterverbruik is ligt gestegen tot 110 m3. Ons jaar verbruik elektriciteit blijft schommelen rond de 3.300 kWh, daar staat sinds januari wel 841 kWh (25%) eigen opwek tegenover. De eigen opwek gaat de komende maanden nog fors toenemen, want onze winddelen zitten tot nu toe op zo´n 40% van hun verwachte jaaropbrengst en onze zonnepanelen leveren pas 1 maand stroom. Uiteindelijk verwacht ik dat we 90% of meer van ons eigen elektriciteitsverbruik gaan opwekken.
2013_jaar_verbruik_en_opwekking

Gas & elektriciteitsverbruik juni 2012

Juni was een goede maand voor de zonneboiler. Onze cv-ketel is nauwelijks aan geweest. De zonneboiler leverde voldoende warmte om in onze behoefte aan warm water te voldoen. Ons aardgasverbruik was dan ook zonnig laag met slechts 2 kubieke meter.

Gas- en elektriciteitsverbruik juni

Afgaande op het aantal gewogen graaddagen was juni 2012 met 78 graaddagen minder warm dan juni 2011 met 58 graaddagen. Toch ligt ons gasverbruik in 2012 lager dan in 2011. Dat komt vooral doordat ik nu de kachel pas aanzet als het water uit de boiler koud voelt en niet al als de sensor van het boilervat aangeeft dat het water onder de 35 graden Celsius is, zoals ik vorig jaar deed. De sensor zit namelijk halverwege het vat, dus bovenin het vat zit vaak nog voldoende warm water om te kunnen douchen.

Het elektriciteitsverbruik is lager dan voorgaande maanden doordat we op vakantie zijn geweest. Nog een paar van dit soort maanden en dan blijft de 700 m3 aardgas op jaarbasis binnen bereik.

Ons waterverbruik is in juni is 6 kubieke meter. Dat is 2 kubieke meter minder dan in juni 2011, maar we zijn dan ook op vakantie geweest..

Maand Graaddagen Gas Verbruik / graaddag Elektra Water
juni 2011 58 4 0,07 213 9
mei 2012 111 11 0,10 251 8
juni 2012 79 2 0,03 197 6

Verbruik gas, water en licht op jaarbasis

In de tabel hieronder kun je het verloop van ons gas, water en elektriciteitsverbruik op jaarbasis zien. De getoonde verbruiken zijn het verbruik in de 12 maanden tot en met de genoemde maand. Januari 2012 laat dus het verbruik van februari 2011 tot en met januari 2012 zien.  Ons gasverbruik per gewogen graaddag stabiliseert zich rond de 0,27 kubieke meter per graaddag. Het elektriciteitsverbruik is opgelopen tot ruim 3.100 kWh per jaar. Het waterverbruik is inmiddels gedaald tot onder de 100 m3.

Maand Gas Gas / graaddag elektriciteit Water
januari 2011 1631 0,52 5432 167
februari 2011 1485 0,49 5128 165
maart 2011 1338 0,44 4802 162
april 2011 1228 0,41 4470 161
mei 2011 1114 0,38 4140 155
juni 2011 1086 0,37 3787 149
juli 2011 1085 0,37 3457 143
augustus 2011 1069 0,36 3164 137
september 2011 1017 0,35 2819 130
oktober 2011 919 0,32 2540 123
november 2011 762 0,27 2691 121
december 2011 676 0,26 2897 117
januari 2012 648 0,26 3067 112
februari 2012 675 0,25 3075 107
maart 2012 682 0,26 3117 104
april 2012 720 0,27 3134 98
mei 2012 729 0,27 3148 97
juni 2012 727 0,27 3132 94

Besparing op de energierekening

Door verschillende aanpassingen aan ons huis hebben we het gasverbruik de afgelopen anderhalf jaar teruggebracht van 0,6 m3 aardgas per gewogen graaddag naar 0,27 m3 aardgas per gewogen graaddag op jaarbasis. Dat heeft ons inmiddels een besparing van ruim 1.400 m3 aardgas opgeleverd (gecorrigeerd voor gewogen graaddagen), wat een besparing op de energierekening oplevert van een kleine Euro 850. Dat is een rendement van bijna 10% op de investering in een nieuwe hr-ketel en zonneboiler sinds de investering. De gestegen gasprijs maakt dat onze investering nog wat beter rendeert dan verwacht. De maatregelen uit het Lenteakkoord (hogere energiebelasting op aardgas en hogere btw) komen daar volgend jaar nog bij…