CO2 calculator NS

Sinds kort heeft de NS een CO2 calculator op haar website, daarmee kan je de CO2 besparing van je treinreis berekenen t.o.v. de CO2 emissie van dezelfde reis per auto. Ik vind het een mooi initiatief van de NS samen met Milieu Centraal.

Strukton (mijn werkgever) is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Het verleggen van mobiliteit van auto naar openbaar vervoer is een van de maatregelen die we stimuleren om onze CO2 emissie te reduceren. Om die reden ben ik de afgelopen weken wat dieper in de berekening van de CO2 emissie per reizigerskilometer gedoken die de NS vermeldt, deze wijkt namelijk behoorlijk af van de CO2 conversiefactor uit het handboek CO2 prestatieladder versie 2.0 en 2.1. De NS hanteert 35,1 gram CO2/reizigerskilometer in 2010, terwijl het handboek CO2 prestatieladder uitgaat van de volgende conversiefactoren (getallen in gram CO2/reizigerskilometer):

Reistype CO2 emissie
Stoptrein *) 100
Intercity *) 55
Stoptrein+Intercity **) 65
Hoge snelheidstrein 60

Bron: STREAM Studie naar Transport Emissies van Alle Modaliteiten, CE Delft, maart 2008 v2.0.
*) Cf. STREAM rapport betreft dit het hele spoornet; Stoptreinen incl. dieseltractie.
**) Stoptrein + Intercity betreft een gecombineerde reis of treinreis met onbekend treintype.

Dat betekent dus op zoek naar de verschillen in gehanteerde conversiefactoren. Heel groot lijken die niet te zijn:

Emissiebron NS calculator CO2 prestatieladder
Windenergie

Onbekend

15

Zonne-energie

Onbekend

80

Grijze stroom

477

455

Diesel

2.629

3.135

Blijkbaar zit er ergens anders nog een verschil in de berekeningswijze, waardoor de CO2 emissie per reizigerskilometer van de NS niet bruikbaar is in het kader van de CO2 prestatieladder. Dat is jammer, want een lagere emissie bij de NS (en andere OV bedrijven) betekent een grotere stimulans om over te schakelen naar OV. Zeker nu het aantal auto’s dat onder de 100 gram CO2/kilometer duikt groter wordt (zie top 10 zuinige auto’s augustus 2012).

Strukton op niveau 5 van CO2 prestatieladder 2.0

De afgelopen maanden ben ik samen met collega’s druk geweest met het voorbereiden van de externe audit voor de CO2 prestatieladder voor de werkmaatschappijen die vallen onder het CO2 Bewust certificaat van Strukton Groep (Strukton Bouw, Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten). Vlak na de audit, die goed verliep, ben ik op vakantie gegaan wetende dat de externe auditeur geen grote punten was tegengekomen.

Inmiddels hebben we de rapportage binnen en is duidelijk dat Strukton Groep niveau 5 behaald heeft op de CO2 prestatieladder 2.0. Een bericht dat mooi samenvalt met een van de start van een van de eerste projecten die we hebben binnengehaald met gunningsvoordeel volgens deze nieuwe versie van de CO2 prestatieladder. Dochterbedrijf Ooms Civiel bereikte al eerder niveau 5 van CO2 prestatieladder 2.0 en Strukton Rail behield eerder dit jaar niveau 5 op CO2 prestatieladder versie 1.2. Daarmee zijn alle Nederlandse onderdelen van Strukton Groep op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder gecertificeerd.

CO2 reductie onderdeel van MVO beleid

Voor Strukton is CO2-emissiereductie geen doel op zich, maar het maakt onderdeel uit van een integrale visie op mvo waarbij ‘denken in levensduur centraal’ staat. Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop ervan. Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze klanten, zowel gevraagd als op eigen initiatief.

CO2-emissiereductie in 2011

In 2011 behaalde Strukton de doelsteling om de CO2 emissie met 2% te reduceren t.o.v. 2010 ruimschoots met een daling van 16%. Deze daling is onder andere het gevolg van de overschakeling op Windkracht 220 van Essent. De eerste helft van 2012 laat ook goede resultaten zien, zo heeft Strukton Worksphere in de eerste helft van 2012 haar CO2 emissie met 4 procent weten te reduceren, gerelateerd aan de omzet. Wederom voor een deel door de overschakeling op groene stroom, maar deels ook door lastigere maatregelen als het aanscherpen van de CO2 grenzen van het leasewagenpark, het stimuleren van open vervoer en Active Energy Management voor de eigen panden.

Doorkijk 2012 en verder

CO2-emissiereductie is een zaak van lange adem, sommige zaken zijn snel te realiseren andere kosten meer tijd. Begin 2012 zijn intern verschillende trajecten opgestart om de CO2-emissie verder te verlagen. Zowel binnen de organisatie, als samen met ketenpartners. Zo doet Strukton mee aan de pilot Het Nieuwe Draaien: een initiatief van Natuur & Milieu en BMWT om brandstofbesparing bij mobiele werktuigen te stimuleren. Het nieuwe draaien is het slim toepassen van de ervaringen van het nieuwe rijden op bouwmachines. Door de bouwmachines slimmer te bedienen kan er veel energie worden bespaard.

Daarnaast is Strukton dit jaar Gouden Partner van de Dutch Green Building Week die plaatsvind van 17 september t/m 21 september en zijn we volop bezig met het voorbereiden van activiteiten voor de Dag van de Duurzaamheid van Urgenda op 10 oktober 2012.

Impressie Innovatiebijeenkomst infrastructuur & duurzame energie van SKAO

Waar? LEF Futurecenter van Rijkswaterstaat
Organisatie: SKAO, RWS en Prorail
Aanwezig: ruim 100 mensen
Datum: 3 februari 2012

Op 3 februari organiseerde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een bijeenkomst over infrastructuur en duurzame energie. Doel was om nieuwe keteninitiatieven tot stand te brengen, passend bij de ambitie van RWS & Prorail op gebied van infrastructuur & duurzame energie en passend in de CO2 Prestatieladder van SKAO.

Er waren ruim 100 mensen aanwezig werkzaam bij bouwers, ingenieursbureau’s en opdrachtgevers. Tijdens de bijeenkomst vertelde SKAO, Rijkswaterstaat, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam kort wat over hun ambities voor de komende jaren. Ter inspiratie vertelde Tom van den Nieuwenhuijzen van Van Nieuwpoort Groep kort wat over de Green Deal duurzaam beton van MVO Nederland, waar ook Strukton aan deelneemt.

Daarna splitste de groep op en was er in sneltreinvaart aandacht voor een aantal ingediende initiatieven en voor speeddaten met andere deelnemers. Zelf heb ik de volgende initiatieven gehoord:

  1. A15 Dubbel Groen: Stichting Natuur & Milieu wil de weg zoveel mogelijk met elektrische auto’s bevolken en zoveel mogelijk duurzame energie in de omgeving van de weg opwekken.
  2. WKO in asfalt- en betonwegen. Monique van Eijkelenburg, directeur Duurzame Energie Koepel, gaf aan hier veel kansen in te zien. Voordeel van zo’n WKO is dat het mogelijk is om huizen of kantoren te verwarmen en koelen met de warmte uit het asfalt of beton van de weg. Dat scheelt aardgas. Daarnaast is het ook mogelijk om het wegdek in de winter ijsvrij te houden zonder pekel te hoeven gebruiken. Met de overname van Ooms heeft Strukton deze kennis ook in huis. Ooms heeft deze Road Energy Systems al op diverse plaatsen toegepast, dit filmpje geeft een beeld van de werking.
  3. De Natuur & Milieufederaties presenteerde een idee voor duurzame energie coöperatie langs infrastructuur. Zodat omwonenden naast de lasten ook lusten krijgt van infrastructuur.
  4. Duurzame energie mogelijkheden van water en landinfrastructuur in Rotterdamse haven
  5. RWS staat open voor alles, zolang de hoofdfunctie van het netwerk maar niet geraakt wordt.

De andere initiatieven heb ik niet echt meegekregen, omdat de roulatietijd erg kort was. Wel heb ik nog een aantal leuke gesprekken gehad met onder andere vertegenwoordigers van gemeenten en energiebedrijven. Met de vertegenwoordigers van energiebedrijven heb ik onder meer gesproken over nieuwe vormen van samenwerking tussen bouwers en energiebedrijven. Die ideeen ga ik zeker meenemen in vervolggespreken met de energieleverancier van Strukton.