Juni was wederom een slechte maand voor ons energiebedrijf, maar meer nog voor de belastingdienst en de Nederlandse economie. We hebben namelijk nauwelijks gas verbruikt en meer dan volledig voorzien in onze eigen elektriciteitsbehoefte. Dat alles dankzij onze zonneboiler, onze zonnepanelen en onze winddelen. En om de bezorgde lezer gerust te stellen: ons gezin leidt daar niet onder. Sterker we genieten er met volle teugen van om de kinderen heerlijk buiten te laten kliederen in het zand en de modder, om ze daarna met dank aan het mooie weer in een warm bad te doen of onder een warme douche te zetten.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking juni

In juni hebben onze zonnepanelen 331 kWh opgewekt, dat is ruim genoeg elektriciteit om in ons eigen maandverbruik van 238 kWh te voorzien. We hebben in juni 6 dagen stroom afgenomen van het net.  In juni hebben we gemiddeld 7,9 kWh verbruikt, dat is minder dan de 10,4 die volgens Qurrent gemiddeld is voor een vergelijkbaar gezin. In de grafiek hieronder is het effect nog forser, omdat dit ons netto elektriciteitsverbruik is (dus inclusief de opbrengst van onze zonnepanelen).

2014_juni_electra_qurrent

Elektriciteitsverbruik per dag, juni 2014

Onze winddelen leverde 59 kWh op, minder dan in mei Als we deze ook meenemen hebben we volgens mijn eigen berekening in juni 152 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. Dankzij onze zonnepanelen leveren die stroom vooral overdag terug, waarmee we ons steentje bijdragen aan het uit de markt drukken van duurdere energiecentrales en dus aan het verlagen van het stroomtarief voor de Nederlandse grootverbruikers.

Op jaarbasis wekken we inmiddels 113% van ons elektriciteitsverbruik zelf op. Dat betekent dat we ruim 400 kWh meer opwekken dan we verbruiken en dat we dus bijna een winddeel aan stroom overhebben. Wat kansen biedt om ons gasverbruik verder te gaan vervangen door elektriciteit. De enige optie daarvoor is zoeken naar alternatieven voor ons gasverbruik voor verwarming.

Sinds januari hebben we 309 kWh meer opgewekt dan verbruikt, waarvan 1.221  kWh door de zon. Dat betekent dat we per saldo nog maar 430 kWh van het elektriciteitsnet hebben afgenomen. Dat zal in werkelijkheid wat hoger liggen, omdat productie en verbruik van elektriciteit niet altijd gelijktijdig plaatsvinden. In onderstaande afbeelding moet je dag- en nachtstroom omdraaien, want die meters heb ik verwisseld bij het invoeren.

2014_Energie_productie_jan-jun

Elektriciteitsverbruik en -productie januari t/m juni 2014

Inmiddels liggen onze zonnepanelen er ruim een jaar op. Tijd dus om bij te gaan houden hoeveel Wattuur we hebben opgewekt per Wattpiek aan geïnstalleerd vermogen. De vuistregel volgens de overheid is daarbij 850 Wattuur per Wattpiek per jaar. In juni zaten we op 1.043 Wattuur per Wattpiek. Dat is 23% meer en dus een leuke meevaller. Al heb ik nog steeds geen poging gedaan om te zien of dit in lijn der verwachting is gelet op het aantal zonuren in de afgelopen 12 maanden.

In jni is ons elektriciteitsverbruik op jaarbasis gelijk gebleven. We hebben nog geen werk gemaakt van het laaghangend fruit dat gevormd wordt door de mechanische ventilatie met wisselspanningsmotor. Dat wordt een klusje voor het najaar.

Gasverbruik juni

Ons gasverbruik is in juni uitgekomen op 3 m3, dat ruim de helft lager dan vorig jaar. Ons gasverbruik in juni was volledig voor warm tapwater, maar het leeuwendeel van de benodigde warmte kwam deze maand van de zonneboiler.

Inmiddels is ons gasverbruik op jaarbasis weer bijna gedaald naar het niveau van begin 2012. Op jaarbasis is ons verbruik nu 679 m3, terwijl we begin 2012 op 652 m3 zaten.  Ook ons gasverbruik per graaddag zit met 0,28 nog maar 2 honderdste boven het gasverbruik van begin 2012, als ik al het gasverbruik toereken aan verwarmen en niks aan warm tapwater. Als ik corrigeer voor onze inschatting van gasverbruik voor warm tapwater zit ik volgens Mindergas.nl op 0,21 m3 per graaddag, dat is 12,7% lager dan in dezelfde periode van 2012 en 3% lager dan in 2011. Vergeleken met 2013 is het zelfs 40% minder. Mindergas verwacht dat we in 2014 op 717 m3 gasverbruik gaan uitkomen. Dat zou een mooie prestatie zijn, al zou ik liever helemaal van het gas willen. Helaas zijn er nog geen Nederlandse energiebedrijven die een all-electric strategie nastreven.

Netto energieverbruik

Met behulp van Meterstandenmonitor.nl kun je mooie jaargrafieken krijgen van je totale energieverbruik. Zowel het gas- als het elektriciteitsverbruik worden daarvoor omgerekend naar GigaJoules, zodat ze vergelijkbaar worden. Je kunt ook de tarieven aanpassen, zodat je precies kunt zien waar de grootste kosten zitten. Het is niet verrassend dat ons grootste energieverbruik geleverd wordt door gas. Onze zonnepanelen leveren tenslotte een groot deel van onze elektriciteit. Bovendien staat een m3 aardgas ongeveer gelijk aan 10 kWh elektriciteit. In de grafiek hier rechts moet je dag- en nachtstroom wel omdraaien, want ik heb bij het invullen van de gegevens op meterstandenmonitor de 2 meters omgedraaid :-)

2014-jan-juni-energieverbruik-in-gigajoules

Energieverbruik januari t/m juni 2014

 

 

Sargasso beschikt over stukken waaruit blijkt dat het RIVM, naar aanleiding van het rapport van CE Delft, de emissiecijfers van ontgassen door de binnenvaart met een factor tien omhoog bijstelt [RIVM heeft de aangepaste cijfers inmiddels gepubliceerd op Emissieregistratie.nl, KB]. De cijfers voor 2013 ontbreken nog, deze zouden half mei gepubliceerd worden. De cijfers tot en met 2012 (in bezit Sargasso) laten duidelijk zien dat de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vorig jaar onterecht het frame hanteerde dat de emissies als gevolg van ontgassen door de binnenvaart gedaald zijn.

Volgens de oude cijfers was de emissie als gevolg van ontgassen in 2012 179.300 kg, na bijstelling gaat het om 1.909.290 kg. Weliswaar gaat het slechts om 1,3% van de totale nationale emissie van vluchtige organische stoffen, maar het gaat vaak wel om stoffen met schadelijke gezondheidseffecten, zoals bijvoorbeeld benzeen, of emissies met effecten op de drinkwaterkwaliteit, zoals MTBE. Het gaat bovendien om emissies die zich concentreren rond gebieden met veel binnenvaart en (petro)chemie, zoals Moerdijk, de Drechtsteden, de regio Rijnmond en Amsterdam.

Ontgassen_VOS_emissie

Wat is ontgassen ook al weer?

Ontgassen is nodig omdat er in de tanks van schepen die chemicaliën en aardolieproducten vervoeren ladingrestanten en ladingdampen achterblijven nadat de tanks geleegd zijn. De schepen worden na het lossen met ladingrestant en ladingdamp weggestuurd van de terminal. Om een volgende lading te kunnen laden moet een schipper vaak laten zien dat het schip gasvrij is. Om dat te bereiken moeten de ladingrestanten en ladingdampen uit het ruim verdwijnen. Dat kan op verschillende manieren, bij een tankschoonmaakbedrijf of door de tanks te luchten in de buitenlucht. Dat laatste heet ontgassen (soms eufemistisch omschreven als schoonmaken in de buitenlucht, ventileren of droogblazen).

Gezondheidseffect ontgassen

Bij ontgassen komen aardolieproducten en chemische stoffen vrij. Veelal gaat het om vluchtige organische stoffen (VOS) met schadelijke bijwerkingen, zoals benzeen, tolueen, ETBE en MTBE (loodvervangers in benzine). Daarbovenop komt dat VOS-emissies effecten kunnen hebben op de gezondheid. De volgende effecten kunnen acuut of na langdurige blootstelling optreden:

  • Aldehyden (formaldehyde, aceetaldehyde): slijmvlies irriterend,
  • carbonzuren (mierenzuur, azijnzuur): irriterend en soms corrosief,
  • koolwaterstoffen (tolueen, nonaan): narcotiserend, niereffecten bij sommige proefdieren,
  • chloorkoolwaterstoffen (tri, tetra, per): narcotiserend, lever, nier,
  • methyleenchloride: ernstige irritatie (vloeistof), branderig gevoel (damp),
  • aromatische amines en nitroverbindingen (nitrobenzeen):methemoglobine-vorming.

Verder zijn er een aantal VOS met specifieke effecten:

  • Benzeen, aniline: effecten op het bloed en bloedvormend systeem,
  • hexaan en MIBK perifere zenuwstelsel/neurotoxisch,
  • benzeen, vinylchloride, butadieen, PAK: kankerverwekkend

Aangepaste emissiecijfers

Het RIVM heeft de emissiecijfers voor verschillende stoffen aangepast en het aantal stoffen uitgebreid. Een stof waarvan de emissie naar boven is bijgesteld, is benzeen. Volgens de oude cijfers werd in 2012 6.645 kg benzeen uitgestoten, volgens de nieuwe cijfers 60.751 kg. Daarmee is ontgassen in een klap goed voor 70% van de jaarlijkse benzeenemissie van de binnenvaart.

Ik snap overigens niet waarom er voor benzeenuitstoot van landbronnen een minimalisatieverplichting geldt, terwijl je het rustig uit je schip mag laten dampen. Met alle schadelijke gevolgen voor opvarenden en omwonenden van dien. Zeker na het uitkomen van het rapport van Antea (pdf), waarin staat dat de meetapparatuur op de schepen niet nauwkeurig genoeg is om te bepalen of gevaarlijke concentraties gas aanwezig zijn, waardoor er risico bestaat dat personeel het dek op gaat terwijl te hoge concentraties giftige dampen hangen, die ook explosief kunnen zijn.

Benzeen_emissie_ontgassen

Een nieuwkomer in de cijfers van het RIVM is MTBE, een stof die aan benzine wordt toegevoegd als loodvervanger. Deze stof vormt een probleem voor de drinkwatervoorziening en wordt door de Amerikaanse overheid bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Vanwege grondwatervervuiling is de stof in zestien staten in de Verenigde Staten verboden. MTBE is zwaarder dan lucht en slaat bij ontgassen dus neer in het oppervlaktewater. Het is daarom bijzonder dat het RIVM ontgassen van MTBE ziet als emissie naar het compartiment lucht. Reden voor mij om begin mei vragen te stellen aan het RIVM over het bestempelen van MTBE als luchtemissie. Op deze vragen is nog geen antwoord gekomen.

Wat ook bijzonder is aan MTBE is dat de bijstelling van de emissiecijfers voor de binnenvaart een enorm effect heeft op de totale Nederlandse emissie. Deze bedroeg in 2011 slechts 918 kg, terwijl ontgassen door de binnenvaart in dat jaar goed was voor 360.000 kg. Aan de hoogte van de officiële cijfers valt sowieso te twijfelen, aangezien ik over stukken beschik over een lozing van twee- tot drieduizend kg op het oppervlaktewater. Het kan natuurlijk zijn dat het geen lozing, maar een ontgassing betrof. Dat blijft echter giswerk, aangezien ontgassingen niet gemeld hoeven te worden.

MTBE_emissie_ontgassen

Benzine komt niet apart voor in de cijfers van het RIVM, tenzij deze onder de algemene term NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen) wordt meegerekend. Als het RIVM benzine niet meeneemt is dat opvallend, omdat CE Delft in haar rapport tot 281 ton benzine-emissie per jaar komt – ook al mag benzine volgens de benzinerichtlijn niet aan de buitenlucht ontgast worden. Politiek gezien natuurlijk wel zo handig om dat getal dan weg te stoppen onder een andere naam, bijvoorbeeld als minerale oliën (de categorie die in hoeveelheid het dichtst bij het CE rapport van vorig jaar komt)?

Benzine_emissie_ontgassen

Onderbouwing emissiecijfers

Het RIVM baseert zich voor haar nieuwe berekeningen op het rapport van CE Delft van vorig jaar. Dat rapport is op zijn beurt weer gebaseerd op het protocol met behulp waarvan het RIVM de oudere cijfers opstelde, wat vervolgens weer gebaseerd is op een nog ouder rapport van CE Delft over ontgassen uit 2003. Toch zit er een groot verschil tussen de cijfers op basis van het protocol uit 2003 en op basis van het nieuwe rapport van CE uit 2013. Hoe dat komt? Zelfs als geïnteresseerde burger kan ik het niet volgen.

Zolang er geen meld-, monitor- of meetplicht is voor ontgassen in de binnenvaart zie ik de officiële cijfers als een conservatieve schatting. Ik voel me daarin gesterkt door Staatssecretaris Mansveld, die in de beantwoording van Kamervragen aangaf dat toxische stoffen wel degelijk ontgast mogen worden, en door het onderzoek dat Antea vorig jaar heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd op Sargasso, als onderdeel van de reeks over emissies van ontgassen in de binnenvaart.

Het is al lang en breed juni, dus tijd om de balans op te maken van ons energie- en waterverbruik van mei. Een slechte maand voor ons energiebedrijf, een goede maand voor onze zonneboiler en zonnepanelen. Deze maand hebben we onze CV-ketel uitgezet, omdat we voldoende warm water hebben van de zonneboiler.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking mei

Qurrent_mei_2014In mei hebben onze zonnepanelen genoeg elektriciteit opgewekt om in ons eigen verbruik te voorzien. In totaal hebben ze in mei 257 kWh opgeleverd. Dat is net iets meer dan in april. We hebben in juni 15 dagen stroom teruggeleverd aan het net en slechts 1 keer meer verbruikt dan het gemiddelde elektriciteitsverbruik waar Qurrent mee rekent. In mei hebben we gemiddeld 7,9 kWh verbruikt, dat is minder dan de 10,4 die volgens Qurrent gemiddeld is voor een vergelijkbaar gezin. In de grafiek hiernaast is het effect nog forser, omdat dit ons netto elektriciteitsverbruik is (dus inclusief de opbrengst van onze zonnepanelen).

2014 mei elektriciteitsverbruik per maandOnze winddelen leverde 81 kWh op, iets minder dan in april. Als we deze ook meenemen hebben we volgens mijn eigen berekening in mei 92 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. Deze berekening wijkt wat af van de plaatjes van Qurrent en de sites die ik gebruik om het energieverbruik te monitoren.

2014 mei elektriciteitsverbruik 12 maandsOp jaarbasis wekken we inmiddels 111% van ons elektriciteitsverbruik zelf op. Dat betekent dat we ruim 300 kWh meer opwekken dan we verbruiken en dat we dus mogelijk een winddeel moeten gaan verkopen. Tenzij we meer stroom gaan verbruiken, wat ik niet echt van plan ben. Inmiddels liggen onze zonnepanelen er bijna een jaar op, wat betekent dat ik ook eens gekeken heb naar hoeveel Wattuur we hebben opgewekt per Wattpiek aan geïnstalleerd vermogen. De vuistregel volgens de overheid is daarbij 850 Wattuur per Wattpiek per jaar. Eind mei zaten we op 953 Wattuur per Wattpiek, dat is 16% meer en dus een leuke meevaller. Al heb ik nog geen poging gedaan om te zien of dit in lijn der verwachting is gelet op het aantal zonuren in de afgelopen 12 maanden.

In mei is ons elektriciteitsverbruik op jaarbasis weer een klein beetje gedaald. Het is er nog niet van gekomen werk te maken van het nieuwe stukje laaghangend fruit in elektriciteitsbesparing waar ik het vorige maand over had: het vervangen van de mechanische ventilatie met wisselspanningsmotor door een mechanische ventilatie met een gelijkspanningsmotor. Dit kan volgens mijn twittervolgers zo’n 200 tot 300 kWh per jaar aan elektriciteit schelen. Al geven andere aan dat het slechts 100 tot 200 kWh scheelt. Later dit jaar ga ik dat gewoon proefondervindelijk vaststellen door de mechanische ventilatie te vervangen.

Gasverbruik mei

2014 mei gasverbruik 12 maandsOns gasverbruik is in mei uitgekomen op 13 m3, dat 58% lager dan vorig jaar. Inmiddels is ons gasverbruik op jaarbasis weer bijna gedaald naar het niveau van begin 2012. Op jaarbasis is ons verbruik nu een kleine 700 m3.  Ook ons gasverbruik per graaddag zit met 0,28 nog maar 2 honderdste boven het gasverbruik van begin 2012, als ik al het gasverbruik toereken aan verwarmen en niks aan warm tapwater. Dus tijd om te gaan kijken hoe we de laatste 700 m3 verbruik kunnen aanpakken, bij voorkeur zodanig dat de gasaansluiting weg kan en als dat niet haalbaar is op zo’n manier dat we structureel onder de 500 m3 uitkomen.

Als ik corrigeer voor onze inschatting van gasverbruik voor warm tapwater zit ik volgens Mindergas.nl op 0,21 m3 per graaddag. 2014 mei gasverbruik per maandOns gasverbruik in mei was dan ook vooral voor warm tapwater, waarbij onze zonneboiler de grootste bijdrage leverde aan de benodigde warmte voor tapwater.

Deze maand even geen cijfers over het netto energieverbruik, aangezien m’n internetverbinding er weinig zin in heeft en ik het geduld ontbeer om daar op te blijven zitten wachten. Volgende maand nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Dit klinkt als een mooie kans om kennis te maken met Marga Hoek, directeur De Groene Zaak, en natuurlijk om kennis op te doen van zakendoen in de nieuwe, duurzame, circulaire economie:

Managementboek van het jaar 2014

Iedereen heeft het over de nieuwe economie… Maar hoe ziet die eruit? En hoe profiteer je er als ondernemer optimaal van? Hoe en met wie innoveer je dan? Hoe tekent zich je klantrelatie? En waarom? Tijdens de 2 ½ uur durende NRC masterclass worden deze vragen beantwoord door zeven aloude businessprinciples op onconventionele wijze nieuw leven in te blazen.

Graag nodig ik je uit voor deze workshop waarin ik nieuwe inzichten en handvatten geef om duurzaam, innovatiever en slagvaardiger te ondernemen. Hiermee openen we zeven vensters op succesvol zakendoen; onderbouwd met concrete modellen en geïllustreerd door tientallen (internationale) cases. Elke deelnemer ontvangt de bestseller / Managementboek van het jaar 2014 “Zakendoen in de nieuwe economie”.

Datum: 26 juni 2014
Tijd: 15.00 – 17.30 uur (na afloop borrel)
Locatie: NRC Restaurant Café, Amsterdam
Kosten: € 65,00 (incl. boek)

Klik hier voor meer informatie en aanmelden:
http://bit.ly/1hZJre7

Gisteren las ik dat RWE/Essent begonnen is met de bouw van het windpark Zuidwester, onderdeel van het grotere windpark Noordoostpolder. In windpark Zuidwester komen 12 windmolens van 7,5 MW per stuk te staan. In totaal gaat Zuidwester 280 miljoen kiloWattuur per jaar produceren. Daarmee is het windpark goed voor het energieverbruik van 80.000 huishoudens (uitgaande van 3.500 kWh per huishouden per jaar).

Dat betekent dat iedere windmolen ruim 6.500 huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Dat betekent dat één zo’n nieuwe molen ruim voldoende elektriciteit produceert om heel Strukton een jaar van windenergie te voorzien, zelfs nu het elektriciteitsverbruik de afgelopen jaren door overnames is gestegen tot het equivalent van zo’n 4.000 huishoudens.

Het gehele windpark NOP gaat 1,4 TWh (1,4 miljard kWh) opwekken. Dat is voldoende om de Nederlandse treinen van windenergie te voorzien, of om de rijksoverheid van Noorse waterkracht af te halen (inclusief de Tweede Kamer) en op Nederlandse windenergie over te laten schakelen.

sunfunder_installationThe rise of sustainable energy puts the profitability of both the coal and gas industry in Europe, the US, and Australia under growing pressure. Oil and coal companies are refocusing on emerging markets, just like the tobacco industry did. Both Peabody Energy Inc. (one of the largest US coal companies) and ExxonMobil recently declared that fossil fuels are necessary to provide affordable energy to the poor.The problem for oil, gas, and coal companies is that market developments aren’t helping. A recent study by Kepler Chevreux shows that fossil fuel companies are about to loose massive amounts of money, even under the business as usual scenario—that is if there are no climate change policies in place—as estimated by the International Energy Agency (IEA). The paradox cited in the study by Kepler Chevreux is that those losses increase with higher market prices for fossil fuels, meaning higher oil prices will trigger bigger losses.The reason for that paradox is the falling prices of renewable energy. They have fallen so drastically to let the geenie out of the bottle. In growing parts of the world, electricity from solar and wind, combined with micro-grids if wanted, is becoming cheaper than electricity from traditional utilities powered by large scale coal, gas, or oil power plants with a huge grid network.

Fossil fuel companies and traditional utilities are faced with an additional challenge: while the cost of wind, solar, and energy storage continues to fall,  the cost of coal, oil and gas continues to rise. The latter is due to a combination of an increasing amount of environmental and health regulations being enacted by governments worldwide as well as the depletion of easily recoverable oil, gas, and coal reserves.

Those problems are not unique to companies in countries that are actively engaged in sustainable energy, like Germany. Similar problems also arise in Australia, a country whose current government has little affinity with climate change or sustainable energy; problems with Australia’s extended grids are becoming so big that one of their utilities recently set a California-style energy storage target for 2020.

Developments at the bottom of the energy market

IMG_6454At the true bottom of the energy market in Africa, South-America and Asia, large areas are not yet connected to the grid. With the falling cost of sustainable energy and energy storage, it is becoming less likely that those areas will ever be connected to a traditional grid with large central power stations. It is more likely that those areas will leap-frog the central grid by implementing off-grid solutions and micro-grids. In The Netherlands, such solutions are mainly known because of WakaWaka, a Dutch company that raised over €300,000 through crowdfunding on Symbid and OnePlanetCrowd in 2012 and 2013. In the US, all things are handled a slice bigger and off-grid solutions company D.Light recently raised $11 million in series C funding to finance its further growth.

logo_sunfunderThe US also has a dedicated solar investment platform for off-grid solar called SunFunder. Since starting 2 years ago, SunFunder has raised over $600,000 for 21 projects through crowdfunding as well as private investments from accredited and institutional investors.

In my opinion, SunFunder is interesting for three reasons. First, they look further than solar lights and phone chargers. They also look at larger scale solar such as solar home systems and micro-grids. Their current project Switch On Ntungamo in Uganda is a good example. Second, they leverage crowdfunding to make off-grid solar projects more attractive for larger private investors. They are going ahead with this two-tiered approach with the ultimate goal of proving that off-grid solar is bankable. To date the repayment rate of SunFunder’s projects is 100%.

Impact_land_a_hand_for_Rafiki-500x259

Third, an important reason that makes SunFunder interesting is that they show how much a family can save by switching from fossil fuels to solar energy (example above). Traditionally many families in Africa and India use kerosene lighting, which is bad for their health because its toxic fumes make for poor indoor air quality and it is dangerous (it can easily be accidentally knocked over or spilled, causing fire). Kerosene lamps also cost money every month because it needs to be refueled, while a solar light only costs money at the time of buying and does not cost money to refuel because sunshine is free. The time it takes for solar lights to repay for itself is very short, often less than a year. Meanwhile, the savings from solar lights can add up to 15% of a family’s annual household income and are continuously earned for the lifespan of the product, ranging from 5-10 years depending on the battery.

This provides an additional problem for the fossil fuel industry, as Africa is often a market for low-quality products. High quality kerosene, for example, is sold to major airlines, while low quality kerosene is sold to Africa for lighting. Thus, each quality solar light that is sold in Africa eats into the market of oil companies and each micro-grid installation takes away potential markets for traditional, coal powered grids. So I do wonder if the current “fossil fuels are necessary” strategy of oil and coal companies for the bottom of the pyramid will work.

This article was published in Dutch on Sargasso and reproduced with the author’s permission. His article has been translated to English with the help of SunFunder staff.

Disclosure: I’ve participated in WakaWaka’s crowdfunding campaign and I’m an active crow investor on sunfunder.com.

Het is mei en na een heerlijk warme april is het tijd om de balans op te maken van ons energie- en waterverbruik van april.

Elektriciteitsverbruik en -opwekking april

In april hebben onze zonnepanelen bijna genoeg elektriciteit opgewekt om in ons eigen verbruik te voorzien. 2014_april_elektriciteit_qurrentIn totaal hebben ze in april 243 kWh opgeleverd. Dat is net iets meer dan in maart. Per dag schommelde de opbrengst behoorlijk, maar het is wel duidelijk dat we op 1 dag na iedere dag fors lager hebben gezeten met ons elektriciteitsverbruik dan het gemiddelde waar Qurrent mee rekent. In april hebben we gemiddeld 8 kWh verbruikt, terwijl Qurrent met bijna 12 kWh per dag rekent voor een vergelijkbaar gezin. In de grafiek hiernaast is het effect nog forser, omdat dit ons netto elektriciteitsverbruik is (dus inclusief de opbrengst van onze zonnepanelen).

Onze winddelen leverde 90 kWh op. Als we deze ook meenemen hebben we volgens mijn eigen berekening 87 kWh teruggeleverd aan GreenChoice. Deze berekening wijkt wat af van de plaatjes van Qurrent en de sites die ik gebruik om het energieverbruik te monitoren.

2014-april-stroom_combiDe grafiek van meterstandenmonitor.nl hiernaast laat zien hoeveel stroom we per maand van het net afnemen. De stroomopbrengst van onze winddelen zijn hier nog niet in verwerkt. Zoals te zien is was het bijna gelukt om nul op de elektriciteitsmeter te krijgen in april. Helaas is het niet volledig gelukt.

Op jaarbasis wekken we inmiddels 102 % van ons elektriciteitsverbruik zelf op. Onze zonnepanelen wekken meer op dan de winddelen, maar dat was ook wel de verwachting. Inmiddels wekken we ongeveer 60% op met onze zonnepanelen en 40% met onze winddelen. Door de zonnige en winderige winter wekken we dus meer op dan we verbruiken. Dat gaat dus leuk worden voor onze elektriciteitsrekening aan het eind van het jaar. Voor elektriciteit gaat GreenChoice weinig tot niks ontvangen :-) Alleen het netwerkbedrijf en het Ministerie van Financiën krijgen nog een bijdrage in de vorm van een capaciteitsvergoeding voor het netwerkbedrijf en energiebelasting en btw voor de belastingdienst.

Ons totale elektriciteitsverbruik op jaarbasis blijft nog steeds redelijk stabiel, al hebben we in april wederom wat minder verbruikt dan in 2013. Het is er nog niet van gekomen werk te maken van het laaghangend fruit in elektriciteitsbesparing: het vervangen van de mechanische ventilatie met wisselspanningsmotor door een mechanische ventilatie met een gelijkspanningsmotor. Dit kan volgens mijn twittervolgers zo’n 200 tot 300 kWh per jaar aan elektriciteit schelen.

2014 april 12 maands elektriciteitsverbruik

Het is natuurlijk nog mooier om een mechanische ventilatie met lucht-water warmteterugwinning te installeren. Alleen zijn de kosten daarvan zo hoog dat ik daar voorlopig van af zie. Die blijft op de verlanglijst voor het moment dat we de laatste slag tegen het gas gaan maken :-)

Gasverbruik april

Ons gasverbruik is in april uitgekomen op 19 m3, ruim 75% lager dan vorig jaar. April 2014 was dan ook veel warmer en zonniger dan april 2013. Wat goed was voor onze zonneboiler en we hebben minder hoeven stoken.

2014_april_gas_mindergas

Volgens Mindergas.nl had april 2014 met met 148 graaddagen bijna de helft minder graaddagen dan 2013. Het verbruik per graaddag, een betere graadmeter voor de ontwikkeling van ons gasverbruik, laat echter ook zien dat we in april veel minder gas hebben verbruikt dan in april 2013. Het gasverbruik per graaddag daalde van 0,37 m3/graaddag in 2013 naar 0,13 m3/graaddag in 2014. Onderstaande grafiek laat dat goed zien.

2014 april gasverbruik per maand

Netto energieverbruik maart

Met dank aan Meterstandenmonitor.nl kan ik deze maand wederom ons netto energieverbruik per maand laten zien. Waarbij Meterstandenmonitor het totale energieverbruik van gas en elektra omzet in GigaJoules. Dat geeft het volgende plaatje:

2014_april_joule

De combinatie van zonnepanelen, zonneboiler en winddelen heeft deze maand voor het eerst dit jaar gezorgd voor een klein energieoverschot. We hebben iets meer energie opgewekt dan we hebben verbruikt. Dat wil niet zeggen dat we ons huis op jaarbasis naar nul op de meter gaan krijgen, laat staan dat het op jaarbasis al ‘energieneutraal’ is. Onze energierekening blijft dan ook hoger dan van dit verzorgingshuis. Kortom: er is nog werk aan de winkel, want ons huis verdient het.

Als je wat beter doorspit in de energiecijfers valt te ontdekken dat het grootste deel van onze energiebehoefte op jaarbasis geen elektriciteit betreft, maar warmte (in ons geval gas). Meterstandenmonitor heeft daar nu ook een mooie grafiek van:

2014_jan-april-joules-verdeling

2013_jan-december_joules-verdelingDaarin is meteen duidelijk te zien dat het grootste deel van ons energieverbruik dit jaar (vanaf 1 januari t/m heden) veroorzaakt wordt door het gasverbruik. Wie denkt dat dat vast komt door het stookseizoen, rechts het plaatje voor heel 2013. Daarin kan je zien dat het op jaarbasis niet veel anders is: het grootste deel van je energieverbruik is warmtebehoefte.

Tegen gasverbruik helpen volgens mij maar 4 dingen tegen: isoleren, minder stoken, korter douchen in de winter en een zonneboiler voor warm water van het voorjaar tot het najaar. Voor dit jaar ben ik voor het gasverbruik tevreden als we terugkomen op het gemiddeld gasverbruik uit 2012. Of een volledige verherbouw naar nul op de meter, alleen heb ik volgens Jan Willem van de Groep van Energiesprong met m’n eigenwijze hoofd al te veel aan het huis gedaan te hebben om dat vanuit de energierekening te kunnen bekostigen :-(